Over hækken

Skriv et nyt indlæg til gæstebogen

 
 
 
 
 
Felter marketer med * skal udfyldes.
Din mail vil ikke være synlig for andre.
Af sikkerhedsgrunde gemmer vi din ip-adresse.
Dit indlæg skal muligvis godkendes af en administrator før den bliver vist.
Vi for beholder os ret til at rette, slette eller ikke at offentliggøre indlæg.
370 indlæg.
Olaf (Have 175) skrev den 15. oktober 2018 kl. 13:39:
Hej alle
Vil det ikke værre en god idé, at vi skriver vores navn her og hvilken havenummer man har. Jeg kender ikke alle her.
Hvem er PH?
Hilsen Olaf
Anders Marcussen skrev den 8. oktober 2018 kl. 17:05:
Kære Medkolonister i Bakkevang
Vedrørende finansieringen af vores vandledninger.
Jeg har været inde og regne lidt på finansieringen af vores vandlån.
Mit udgangspunkt har været, at hver have skal låne kr. 17.000 til 5 % i rente, med en afdragsperiode
på 15 år.
Det udløser en samlet renteudgift pr havelod på kr. 7.553 over lånets løbetid, eller i alt kr. 1.261.340 for Bakkevang.
Ved at handle efter den skitserede model påføres kolonisterne et tab, idet lånet optages af foreningen, hvilket medfører at muligheden skattefradrag for renterne fortabes.
Dette medfører at kolonisterne samlet mister kr. 485.000, hvilket i mine øjne er mange penge.
Jeg har svært ved se en bank ikke kan se den pointe.
Lånet skal jo blot optages som et fællleslån, hvor foreningen kautionerer for lånet.
Det er jo egentlig blot at ”vende lånet på hovedet”.
Jeg kan selvfølgelig godt lægge mine regneark op, hvis nogle skulle have interesse.
Det er mit håb at der bliver mulighed for at indbetale de 17.000 kontant, så man kan undgå at betale 5% af penge man har stående på en anden konto.
Jeg håber det kommer til at indgå i bestyrelsens overvejelser.
Anders Marcussen
Anders Marcussen skrev den 8. oktober 2018 kl. 14:13:
Kære medkolonister.
Jeg har læst Toves indlæg i OVER HÆKKEN og deler hendes frustration.
Der synes at være en forskel på den generalforsamlingsvedtagne opsparing og de beløb, der bliver opkrævet på PBS.
Som jeg ser det er det forkert at indtægtsføre opsparingen i driftsregnskabet, den bør alene indgå i balancen under aktiver, kontoen i AL bør alene indeholde midler fra opsparingen, og balanceres af med en passivpost indeholdende afholdte udgifter og restopsparingen
Ligeledes bør udgifter vedrørende vandprojektet kun være en balancepost.
At blande investeringer og drift sammen er i mine øjne ikke i overensstemmelse med god regnskabsskik, idet det medfører at driftsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens økonomiske aktiviteter.
Som jeg forstår det, er det alene foreningens projekt, at etablere vandrør, kloarken er er et kommunalt projekt, som betales via en højere grundleje.
Vandprojektet bør jo i et eller andet omfang indgå ved opgørelsen af andelens værdi, de opsparede midler er jo kolonistens egenopsparing.
Også derfor er det vigtigt at holde indbetalinger og udgifter ude af driftsregnskabet.
Lad os da få en tilkendegivelse af hvad der i skrivende stund skal opkræves i 2019, fordelt på opsparing til vand, lån til vandinvestering for dem der ønsker det.
Opsparingen hører vel op, når vandrørene er etableret, og resten finansieres ved banklån, hvis man ønsker det, eller kontant indbetaling
Ligeledes vil det jo være rart med en oplysning om, hvorvidt alt bliver opkrævet på PBS.
Anders Marcussen
PH skrev den 26. september 2018 kl. 14:24:


https://www.oekologi.dk/festival/

Årets 'Mere Liv i Haven'-festival i Kolding d. 27. oktober.
Jeg har meldt mig til, og fundet en orange billet (retur) til 90,- 😮
Vil du ikke med?

/PH
Lis Pedersen skrev den 22. september 2018 kl. 7:40:
Husk fællesarbejde i Gult Område onsdag den 26. september 2018 kl 17.30. Vi mødes på P-pladsen ved Rosenvej, hakker og river og slutter af med øl og vand.
Inge Marie Olsen (Mie) skrev den 11. september 2018 kl. 18:32:
RØDT OMRÅDE: Årets sidste fællesarbejdedag er på lørdag den 15. september kl 10.00. Der skal luges og klippes hæk. Håber at se rigtig mange til en hyggelig formiddag med (håber jeg) godt vejr.
Tove skrev den 10. september 2018 kl. 13:40:
Tænk det kun er fire sæsoner siden at PH og Marbel for første gang sad i bestyrelsen og havde den gode ide, samt efterfølgende lagde kræfterne i,at skabe en ny tradition i Bakkevang. Vores høstfest i samarbejde med Vesterled. Og for PH´s vedkommende også opstarten af isbiksen. Som jeg har forstået det, har de i år på eget initiativ stablet arrangementet på benene for sidste gang.
Tusind tak for jeres bidrag til udvikling af haveforeningen.❤
PH skrev den 30. august 2018 kl. 19:40:
Høstfest
Har du en farveprinter og vil du hjælpe høstudvalget?
Så har vi brug for 4x print af vores opslag her: Årets Høstfest 2018
PH skrev den 25. august 2018 kl. 14:23:
Jeg tager pærer med til Isbiksen i dag - hvis du skulle have lyst til at smage 😍
Else skrev den 23. august 2018 kl. 7:44:
Til Tove Kjer-Jensen
Tak for din fine oplysning
Vil det sige , at hvis vi går men til et kollektiv lån, er det så de 350kr om mdr. Som de skriver, og de ophøre så når de 12.500kr er betalt
Undskyld jeg har sgu svært ved at finde ud af det
PH skrev den 11. august 2018 kl. 13:04:
Is i tordenvejr??

Jow da, vi ses ved garagen kl. 15.00
-medbring evt. paraply 🌈
PH skrev den 9. august 2018 kl. 12:54:
Interessant info fra Kredsens hjemmeside:

Særligt om prisfastsættelse af foreningens kloakanlæg
Når der er kloakering i en haveforening, er det kun rimeligt, at sælger får dækket sine udgifter hertil,
herunder udgifter som er betalt til det kollektive kloakanlæg i veje og stier. Vurderingssystemet kan kun
delvist håndtere dette, og derfor skal bestyrelsen håndtere andre dele af udgiften i forbindelse med salg.

Udgiften på selve havelodden:
Udgiften til kloakering fra kloakbrønd ved havelågen til huset medtages i vurderingsprisen i form af
dokumenteret/ sandsynliggjort udgift. Bestyrelsen skal derfor ikke bekymre sig om denne udgift, da den vil
fremgå af vurderingsrapporten. (Hvis haveforeningen har lagt ud for medlemmet, så er bestyrelsen, der
fastsætter en pris pr. havelod, og det er denne pris, som vurderingsudvalget skal skrive ind i
vurderingsrapporten.)
Udgiften til det kollektive anlæg:
Udgifter til det kollektive kloakanlæg (den del af kloakeringen, som er betalt af foreningen, evt. vi a indskud
fra medlemmerne) bliver derimod ikke medtaget i vurderingsrapporten, medmindre den indgår i den
foreningsmæssige værdi/andelsværdi. Denne udgift skal bestyrelsen derfor medtage i købsaftalen udover
vurderingsprisen – såfremt beløbet ikke på anden måde allerede er medtaget, se nedenfor. Nedenfor er
beskrevet en række modeller for prisfastsættelse af det kollektive kloakanlæg. Det skal understreges, at det
er foreningen selv, der beslutter de regnskabsprincipper, som den vil anvende. Modellerne nedenfor er
derfor alene vejledende.
• Hvis værdien af det kollektive kloakanlæg indgår i den foreningsmæssige værdi/andelsværdi, vil
værdien af kloakken automatisk være tillagt den maksimale salgspris i vurderingsrapporten. I så
fald er nedenstående modeller ikke relevante.
• Kontant indbetaling af etableringsudgiften til kollektive kloakanlæg, inkl. tilslutningsafgift kan
lægges oven i den maksimalt tilladte salgspris i købsaftalen. Evt. minus afskrivning, hvis foreningen
afskriver på sit anlæg.
• Har medlemmet optaget lån udenom foreningen til betaling af etableringsomkostningerne,
behandles de på samme måde som kontant indbetaling.
• Har medlemmet optaget lån kautioneret af foreningen til betaling af etableringsomkostningerne,
behandles det på samme måde som kontant indbetaling – dog skal foreningen sikre sig, at lånet
indfries ved salg.
• Udgiften til hel eller delvis indfrielse af haveloddens andel af et fælleslån kan lægges oveni den
maksimalt tilladte salgspris – evt. med fradrag af afskrivninger, hvis foreningen afskriver på
anlægget. (Ved kommunale lån overtager køber typisk den resterende del af haveloddens andel af
lånet, og det er derfor alene den del af lånet, som er indfriet, som kan tillægges den maksimalt
tilladte salgspris)
• Hvis foreningen har sparet op i en årrække inden kloakeringen finder sted, så tæller det opsparede
beløb med som ”kontant indfrielse”, afhængig af hvordan foreningen har bogført opsparingen.
• Afskrivning på kloakanlægget afhænger af den regnskabspraksis, som foreningen har valgt. Hvis
man har aktiveret sin kloak og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, så er der pligt til at
foretage afskrivninger over aktivets levetid, dog max 50 år. Aflægger foreningen regnskab efter
andre principper, kan man undlade afskrivning
Med venlig hilsen
Ditte Jensen
Direktør, cand.jur.
Tove skrev den 7. august 2018 kl. 20:12:
Kære Bestyrelse i Bakkevang.

Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over hvordan min privat økonomi ser ud, når vi har afsluttet kloakeringen. Her kom jeg på lidt af en opgave, da der er flere individuelle modeller til finansiering af vandrør.
Men det der overrasker mig og som jeg for så vidt også er uforstående overfor, er at jeg/vi(?) kun har indbetalt 360,-kr til teknisk konto i april, hvilket svarer til 60,- kr. pr måned.
Jeg har ikke set noget forslag på generalforsamlingen der skulle ophæve nedenstående nævnte tidligere vedtagne beslutninger.
Hvad betyder det, er det en fejl? Betyder det at vi får en ekstra opkrævning i oktober?

I forbindelse med kloakering påbegynder vi en opsparing. På generalforsamlingen beslutter vi med virkning fra maj 2016 at kontingent stiger 50 kr. pr. måned.
På generalforsamlingen i 2017 vedtages det af generalforsamlingen at der sker en stigning på 100,- kr. pr måned til henlæggelse til kloakering og vandrør i alt 1200,- kr. årligt. Generalforsamlingen ved tager også en kontingentstigning på 1200,. kr. i 2018 stadigvæk til henlæggelse til kloakering og vandrør. (læs referat 2017) Det vil sige, at vi nu henlægger 260,- kr. pr. måned. I forvejen henlagde vi 120,-v kr. årligt.

Men så kan jeg i bestyrelsens projektbeskrivelse nederst på side 3 læse at bestyrelsen vil opkræve 300-350 kr. månedligt fra 2019.

Jeg synes bestyrelsen skylder os en forklaring. Vi skal være tilmeldt PBS og vi vedtager en gradvis opsparing på generalforsamling 2017, hvilket jeg i hvert fald har en forventning om sker automatisk. Jeg er ikke blevet orienteret om at jeg skal indbetale ca. 4000,- kr årligt, som et engangsbeløb fra 2019.

Dette er ikke i overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbeslutninger, hvor vi netop påbegyndte en opsparing til første afdrag i maj 2019.

En sidste ting ”§5.1, At såfremt bestyrelsen ønsker at bruge et større engangsbeløb eks. fornyelse af legeplads skal det først vedtages af generalforsamlingen inden det medtages i budget.” Grunden til jeg nævner det, er at jeg i et nyligt referat har læst at bestyrelsen har afsat 48.000,- kr. til en fest i 2019.

Åbyhøj den 7. august 2018
Tove Kjer-Jensen
PH skrev den 25. juli 2018 kl. 18:19:
Fortsat god sommer!
Inge Marie Olsen (Mie) skrev den 13. juli 2018 kl. 13:28:
IS-biksen holder åbent i denne week-end med vikar (Mie).
Tove Jensen skrev den 9. juli 2018 kl. 22:30:
Hvem har ansvaret for kommunikationen om hvornår, og hvilke veje der kan forventes lukket i forbindelse med gravearbejdet/kloakeringen?
Jeg ser lige pludselig tre mænd stå og snakke/pege ude foran min havelåge som de ovenikøbet har lukket. Jeg går ud til dem, og de fortæller at de skal igang med at grave nu. Jeg siger at det kan ikke,lade sig gøre, da jeg har håndværker som skal have adgang med bil de næste par dage. Efter lidt snak frem og tilbage, finder de ud af, at det godt kan vente til onsdag.
Jeg ved jeg ikke er den eneste, hvor der har været problem i forhold til håndværker.
Derfor undrer jeg mig over at vi som medlemmer ikke bliver orienteret om hvor man er henne i graveprocessen. Jeg ved at man i andre haveforeninger har haft en plan slået op på hjemmesiden så man nogenlunde kunne følge arbejdet rundt om i den enkelte forening. Det var også den melding vi fik fra Henning Skaarup på GF 2015.
Tove Kjer-Jensen
PH skrev den 30. juni 2018 kl. 23:47:
Er der nogen der ved hvordan et shelter tæller med i m2 på matriklen?
Og hvad med placering?
PH skrev den 30. juni 2018 kl. 11:26:
🎵 Det er sommer, det er sol og det er...nåhja lørdag 🎵

Isbiksen er åben kl. 15.00-16.00 både i dag og i morgen.

Vi ses 😎

PH skrev den 26. juni 2018 kl. 16:38:
Er der nogen som kan skaffe mig 3-4 paller (helst gratis og uden for meget splint)
Jeg skal bruge dem til at sove udendørs på - lige nu!

😃
Pernille Bruun skrev den 22. juni 2018 kl. 21:29:
GRØN CONTAINER !
Lørdag den 23.6 og søndag den 24.6 er den grønne container åben fra kl. 10 - 16 på parkeringspladsen ved Begonia og Lupinvej. Kun haveaffald og ikke for store grene, sten og jord.