Ordensreglement

Ordensreglement

 • 1.

Helårsbeboelse i kolonihaven er ifølge lejekontrakten med Aarhus kommune ikke tilladt.

Beboelse må kun finde sted i sommertiden, i tidsrummet den sidste søndag i marts måned til den sidste søndag i oktober. I perioden her imellem er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 7.00. Overtrædelse heraf medfører opsigelse af lejemålet.

 • 2.

Det er ikke tilladt at være tilmeldt folkeregisteret på sin haveadresse.

 • 3.

Jorden skal dyrkes som en kolonihave.

Arealet og den derpå værende bebyggelse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. Haven skal anlægges således at lys og luft har bedst mulig adgang.

 • 4.

Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i henhold til Kolonihaveforbundet Aarhuskreds byggeretningslinier.

 • 5.

Det er bestyrelsens pligt at følge og tilse byggeriet under opførelsen.

Byggefristen er indeværende kalenderår plus 2 år.

 • 6.

Højdebevoksning, frugttræer skal plantes 12m fra bagskel og 2m fra sideskel. Grene fra buske og træer må ikke hænge ud over hækkene hverken mod foreningens veje, eller ind mod naboerne.

 • 7.

Pil, hyld og birketræer må af hensyn til dræn, ikke plantes eller forefindes i haverne.

 • 8.

Der må ikke anlægges havebassin uden forudgående tilladelse. Areal må max være 10 m2 og dybde 40 cm.

 • 9.

Hækkene mod vej og sti ejes af haveforeningen, men vedligeholdes af medlemmet, ligeledes skal medlemmet renholde vejen uden for sin have. Hvor der er have overfor, er det til vejmidte, er der skel, er det til skel.

 • 10.

Ved manglende ren-og vedligeholdelse af hæk eller vej samt hækhøjde, får haveejeren tilsendt brev om den manglende vedligeholdelse af sit område, med en frist på 2 uger til at få det påtalte bragt i orden. Efterfølgende sætter bestyrelsen en gartner til at udbedre det påtalte. Regningen for gartnerarbejdet og eventuelle salærer betales af medlemmet.

 • 11.

Hække klippes mindst 2 gange om året, første gang inden Sankt Hans og anden gang inden 1. oktober.

 • 12.

Hække imod vej og sti skal være mindst 1,0 m høje, og må ikke overstige en højde på 1,6 m. Hække mellem haverne, mod P-plads og mod Clematisvej må ikke overstige en højde af 1.6 m.

 • 13.

Det enkelte havelod skal være forsynet med havelåge, postkasse samt tydeligt havenummer, (hensyn til udrykningskøretøjer) og vejnummer ved indgangen til haven.

 • 14.

Husdyrhold er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at holde bier/bistader. Dog er det tilladt at holde en hund og en kat. Hunde skal føres i snor, når de færdes på fællesarealerne, og må ikke være til gene for naboerne.

 • 15.

De opstillede containere må kun benyttes til husholdningsaffald. Der må ikke henstilles affald ved containerne.

 • 16.

Det er ikke tilladt at afbrænde affald i haven.

Kompostkasser må ikke placeres i skel, afstanden skal være mindst 1 m fra skel.

 • 17.

Brug af skydevåben i haveforeningen er ikke tilladt.

 • 18

Parkering på vejene er ikke tilladt. Af – og pålæsning kortvarig tillades.

 • 19.

Der må ikke bygges garager eller laves parkeringsplads i haverne, kun de faste parkeringspladser må benyttes; men ikke til campingvogne eller trailere. – Reparation af biler må ikke finde sted på foreningens område. Parkering af trailere skal foregå på den anviste trailerplads. Trailere skal registreres med trailerbevis hvert år hos bestyrelsen inden den 1.maj. Hver havelod kan maximalt optage 1/en trailerplads. Når alle trailerpladser er optaget, kan der ikke udstedes nye trailerbeviser. Trailerbevis betales jvf gebyrlisten. Trailere uden gyldigt trailerbevis fjernes uden varsel.

 • 20.

Motorkørsel i haveforeningen må ikke overstige 10 km. i timen, medlemmerne er ansvarlige for enhver forvoldt skade medlemmet forvolder ved kørsel i haveforeningen, dette gælder også for medlemmernes gæster.

 • 21.

Reparation og vask af motorkøretøjer må ikke finde sted på foreningens område. Ligeledes må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer.

 • 22.

Handel eller lignende i erhvervsmæssigt øjemed må ikke foregå fra haven. En overtrædelse kan medføre opsigelse af lejemålet.

 • 23.

Ændring af ordensreglement og Vand-regulativ kan kun foretages på en ordinær generalforsamling.

 • 24.

Flytning og adresseændring, oprettelse af mail skal meddeles snarest. Omkostninger i forbindelse med kontakt til folkeregistret, vil blive opkrævet hos medlemmet, jvf gebyrlisten.

 • 25.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke til renholdelse af foreningens fællesarealer jvf vedtægterne § 8.  Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde. Udebliver et medlem uden gyldig grund, eller undlader at sende en substitut, kan der idømmes en bod i henhold til gebyrliste. Denne bod pålægges næste opkrævning af haveleje.

 • 26.

Det er ikke tilladt at overflyve områder der hører ind under HF Bakkevang med droner. Bestyrelsen kan give tilladelse til overflyvning ifm særlige formål.

Vedtaget 9. marts 2005. Ændringer i § 12, § 13, § 6, og § 14, er vedtaget 14. marts 2012 og 20. marts 2013. Tilføjelse af mail adr. § 24 vedtaget 10. marts 2015. § 19 ændret den 10.04.2019. § 25 og 26 vedtaget den 10.04.2019.