Bevaringsværdige Træer

Vi har følgende træer, der er bevaringsværdige i haveforeningen Bakkevang:

Lejere af disse haver bør være opmærksom på at disse træer ikke umiddelbart må fjernes.

Læs mere her og se kort her


Information fra Kommunen

Til kolonihaveejere
Den 18. juli 2013
Registrering af bevaringsværdige træer i kolonihaveområder.
Natur og Miljø modtager hvert år forespørgsler fra kolonihaveejere, som ønsker at fælde store træer. Træregistreringen skal bruges til at udpege de mest markante og bevaringsværdige træer i et kolonihaveområde, og dermed fjerne usikkerheden blandt kolonihaveejere om, hvilke store træer, de uden tilladelse må fjerne.
Inden Natur og Miljø lægger sig endelig fast på udpegning af bevaringsværdige træer, vil registreringen blive sendt til høring hos de berørte kolonihaveforeninger og Kolonihaveforbundets Aarhuskreds.
Udpegning af et træ som bevaringsværdigt indebærer, at træet ikke må fældes uden godkendelse fra Natur og Miljø. Et bevaringsværdigt træ kan naturligvis blive så svækket, at det udgør en fare for omgivelserne og må fældes.
Af kommunens 3700 kolonihaver ligger 3200 kolonihaver på områder, som ejes af kommunen. Registreringen omfatter kun de kolonihaver, der ligger på kommunal grund.
Da kolonihaveområderne i sin tid blev oprettet, lå de fleste kolonihaveområder langt uden for byen, men i dag ligger mange omsluttet af byen. De er derfor en del af byen og bidrager til at gøre byen grøn.
Aarhus Kommune gør en stort indsat for at gøre byen grøn. Der plantes træer langs gader og veje og byens parker bidrager til at skabe indtrykket af en grøn by.
Det er en vanskelig opgave at give træerne gode vækstvilkår i byen på grund belægninger, saltning om vinteren m.m. Derfor gøres en særlig indsats for at bevare eksisterende store træer, som er meget synlige i bybilledet, og som er med til at forbedre byklimaet.
Mange kolonihaveområder er gamle, nogle er over 100 år. Der findes derfor også i kolonihaveområderne store gamle træer, som det er vigtigt at værne om.
Naturligvis er ikke alle træer bevaringsværdige. Træer kan blive gamle. Det ældste gadetræ i byen er blodbøgen ved Marienlund, som er 113 år gammel. Træer er imidlertid levende organismer, som dør på et tidspunkt. Træarten er afgørende for, hvor gammelt et træ kan blive. Eg kan blive mange hundrede år, hvorimod pil og poppel højest opnår en alder på omkring 100 år inden de dør, eller døde grene er til fare for omgivelserne.
Træets sundhedstilstand er derfor vigtig, når man skal vurdere, om et gammelt træ er bevaringsværdigt.
Træets højde er en anden vurderingsparameter. Er træet synligt i området.
Træets placering betyder også noget. Er det placeret så tæt på f.eks en bygning, at træets rødder eller grene kan skade bygningen, må det indgå i vurderingen, om træet er bevaringsværdigt.
Træregistreringen vil forhåbentlig skabe en forståelse for vores fælles arv – de store markante træer, som giver liv til byen. I modsætning til på gader og pladser, har træerne generelt gode vækstvilkår i kolonihaveområderne på trods af, at de står inde i byen. De har derfor mulighed for at opnå en anseelig alder og størrelse.
Birk vil generelt ikke blive udpeget som bevaringsværdige. I kolonihaveområderne findes meget store og utroligt flotte birk, som præger området, og som opfylder betingelserne som bevaringsværdige.
Omkring 1 mio. danskere lider af allergi. Pollen fra birk topper listen over træarter, der giver flest mennesker allergi. Teknik og Miljø har derfor besluttet, at man ikke planter birk i bymiljøet, hvor mange mennesker færdes. Selv om en birk ikke er bevaringsværdig er der naturligvis heller ikke noget krav om, at det fældes. Kolonihaveejeren har blot mulighed for at fælde birken uden at søge tilladelse først.
Vi håber, at denne skrivelse giver viden om baggrunden for træregistreringen.
Vi håber samtidig, at vores medarbejder, Tanja Marie Asp, vil blive taget godt imod, når hun færdes rundt i kolonihaveområdet.

Med venlig hilsen
Ole S. Rasmussen
Projektchef
Århus Kommune