Projekt nye kloak- og vandrør 2018

Projektforløb: 1.3.2018 – 31.3.2019

Version 2 – marts 2018

Kontaktpersoner og roller:

Organisation Person Kontakt
Vandudvalg HF Bakkevang Kurt – formand HF Bakkevang 2967 0509
Danjord Projektleder Line Munk

line@danjord.dk

2488 8415

Aarhus kommune Kurt Hansen Er på byggepladsen
Danjord Martin

martin@danjord.dk

2488 8369

Er på byggepladsen

Spørgsmål og svar – vi tager forbehold for fejl og forkerte oplysninger. Vi hører gerne hvis der er forkerte oplysninger på bakkevang@gmail.com

Emne                    Beskrivelse Hvornår/hvordan
Danjord tager kontakt til husejere i HF Bakkevang. Slut marts/april/maj Telefon og mailadresse

Danjord skal have oplysninger på hver enkelt haves lejer, kartoteket skal vedligeholdes.

Hvis i er i tvivl om telefon og mail er forkerte eller forældede; Skriv til vej.bakkevang@gmail.com

Information til medlemmer Hjemmesiden, facebook, og opsalgstavlen ved kontoret Fra marts 2018, samt som indstik til indkaldelse til GF
Kloakrør arbejde og materialer Det er 20 mm plastrør, nedlægges ca 40 cm bredt og 80-100 cm dybt hul Start februar/marts 2018 fra Åhavevej – Vesterled og Bakkevang køres simultant, dvs Danjord skelner ikke mellem den ene eller anden have, men tager områder i etapper som de passer til årstid og vejrlig. Kommer ind i Bakkevang ca maj 2018
Kloakbrønd Placering af kloakbrønd Stikledning ind på grund, stopper ved husgavl nærmest hovedledningens forløb – som udgangspunkt
Kloak og vand – Planlægning af placering Stikledning ind på den enkelt grund Danjord kontakter hver enkelt lejer i løbet af marts/april/maj. Her aftaler man hvordan placering konkret kan udføres på grunden
Vandbrønd placering Vandbrønd ved hæk ud mod hoved vandledning der løber i vejen. Vandbrønd med bimåler

Ca 1 meter på grund fra hæk ud mod hovedledning

Tilslutning til stik påhviler den enkelte lejer

Vandrør fra vandbrønd frem til sokkel. Materiale og gravedybde Danjord beslutter om det muligt. Danjord beslutter hvor langt Danjord:
Hvis Danjord vil udføre gravarbejdet på grunden til vandrør vandrørene kan føres frem. Ovenpå kloakrør med 20 cm sand mellem. Vandrør ligger i ca 70 cm dybde. Blå PEM/PEL rør 32-40 mm. Hvis det er muligt og havelejeren ønsker det. Det aftales direkte med Danjord Hvis det er muligt at nedlægge vandrør sammen med kloak, vil Danjord udføre opgaven, men det er en individuel vurdering, som alene Danjord kan beslutte. Vigtig af lejer får aftale med Danjord i marts/april/maj for at afklare forløbet
Vandrør – Stikledning vandrør frem til sokkel – pris hvis Danjord På grund – hvis mulig jvf ovenstående. Kun Danjord kan beslutte om muligt Danjord udfører opgaven til kr 50 per meter excl moms. Afregning gennem foreningen Bakkevang
Vandrør hvis ikke Danjord udfører opgaven på egen grund

Vanduret, den nye vandbrønd, placeres umiddelbart indenfor hæk i direkte forbindelse med hovedledningen i vejen. Herefter er det op til hver især, at føre vandet derhen, hvor det ønskes. Efter vandbrønden graver man selv ud til vandledningen.

Husk – Der skal stadig tappes af til vinteren, derfor vil dybde 70-80 cm fungere om sommeren. Vanduret fungerer som aftapningssted før vinteren. 110 cm er officielt frostfri dybde

Det er enklere at nedgrave vand end kloak på egen grund, da vandledningen ikke behøver at ligge med et bestemt fald eller i en helt ret linje, og arbejdet kan om ønsket udføres efter eget valg.

Vi arbejder på at få tilbud med priser fra en entreprenør. Det er den enkelt ejer der betaler udgiften til vandrør og tilslutning på egen grund

Vandbrønd  Vandmeter aflæsning Danjord leverer måler med digital aflæsning
Gamle og nye vandrør Gamle forbliver intakt indtil 1.1.2019. Nye rør åbnes omkring marts/april 2019. Afhænger af vejrliget

Begge systemer driftes parallelt?

Måske, forvent mange udfald på det gamle system i 2018

Gravearbejde Vej Genetableres med eksisterende materialer, ved problemer udbedres løbende efter projektafslutning i en periode der aftales nærmere med Danjord
Gravearbejde På grund Der graves ca 40 cm bredde og op til 1-1,2 meter ned. Jord genetableres, plæne fliser genetableres, hækplanter erstattes
Parkering og kørsel På Clematisvej og andre veje Danjord afspærrer vejene og p-pladser når der graves. Lad være med at fjerne afspærring og køre på vejene hvis de spærret. Danjord har ikke forsikring ved uheld, og det har foreningen heller ikke
Hæk Hvis der fjernes hæk – genplanter Danjord Tjørn kan ikke erstattes med nye unge planter  – iflg Danjord – der skal ny hæktype – hvilken – vi beslutter i bestyrelsen, så udtrykket bliver ens fremadrettet
Efter gravarbejdet i haven Danjord genetablerer efter gravning. Hvis der er gravet i plæne – sås græs, fliser genplaceres Danjord
Hæk, træer ud mod vej Danjord kan få brug for at klippe for at komme frem med maskiner Klip selv ned til tilladt højde 1,60 meter, hvis man vil have kontrol med højde. Ellers kører Danjord henover med den store sav
Tilslutning til kloak Hvor er sidste frist for at tilslutte til kloaksystemet? Senest 1 år efter færdiggørelse. Dvs omkring 1.1.2020
Tilslutning vand Ingen frist Ingen frist
Hvem må tilslutte kloak og vand Kun autoriseret kloakmester Den enkelte husejer skal selv stå for at udføre arbejdet
Dispensation for tilslutning Udsættelse ud over frist pga Byggearbejde Muligt – kontakt direkte til kommune – få adresse…vi kender den ikke endnu
Fælleshus Skal tilsluttes Kontrol at det er med
Drift Vandafregning  – individuel måleraflæsning – fra ca 31.3.2019 Afregning via digital måleraflæsning. Man skal ikke selv indberette
Hvad koster de nye vandrør Totalpris per have ca 15-16000. Beløbet afdrages over xx år. Vi skal forvente en efterregning for uforudsete udgifter i 2019 Beløbet afdrage gennem lån i foreningen. Afdrag forventes ca. 75-125,00 kr pr mdr i enten 10 eller 20 år
Vandafregning Fra 2019 aflæses hver enkelt have Der afregnes fra foreningen over huslejen. Skal være tilmeldt PBS
Hvad koster kloak om året – det er en antagelse Kommunen har meldt et max loft på 4200,00 kr årligt.  = vi forventer 300-350 kr pr mdr. i 2019 Afregnes over husleje opkrævningen. Skal være tilmeldt PBS
Hvornår forventes afslutning Kloak og vand Ca. 31.03.2019