Referat fra ordinær generalforsamling i H.F. Bakkevang

Torsdag den 21.marts kl. 17.30-21.00.

På Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Antal fremmødte haver: 63

Punkterne nedenfor henviser til dagsordenen:

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ formand Kurt Helgesen
 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning v/Kurt Helgesen
 4. Årsregnskab 2023 v/kasserer Anders Heegaard.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand for 2 år. Kurt er på valg og genopstiller.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Keld og Marbella og genopstiller.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Christina er på valg.
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 11. Valg af formand til vurderingsudvalget for 2 år. Susanne på valg.
 12. Valg for medlem af vurderingsudvalget for 2 år. Troels og Esben på valg.
 13. Eventuelt

 1. Velkomst v/ formand Kurt Helgesen

Der afholdtes 1 minuts stilhed for dem vi har mistet i 2023/24.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Susanne Winther vælges som dirigent. Ane Kjær tager referat. Stemmeudvalg: 1 fra hvert langbord. Dirigenten konstaterer at GF er lovligt varslet.

 1. Bestyrelsens beretning v/Kurt Helgesen

Formand Kurt Helgesen fremlægger beretningen, der var vedlagt indkaldelsen til GF.

 1. Årsregnskab 2023 v/kasserer Anders Heegaard.

Kasserer Anders Heegaard fremlægger årsregnskabet, der var vedlagt indkaldelsen til GF.

Det bemærkes ,at revisionen har gennemgået og godkendt årsregnskabet

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024

Kasserer Anders Heegaard fremlægger budgettet, der var vedlagt indkaldelsen til GF.

Bemærkning vedr. Have 216: I 2023 reserverede bestyrelsen haven, da den blev sat til salg i efteråret 2023. Der er ikke indlagt kloak eller vand i haven og bestyrelsen har haft for øje at anvende haven i foreningsmæssigt øjemed. Særligt hvis trailerpladsen skulle blive inddraget af BaneDanmark i nær fremtid. Efter nærmere undersøgelser er dette ikke tilfældet, hvorfor Have 216 vil blive sat til salg i denne sæson. Have er bogført som et aktiv, og vil derfor påvirke kassebeholdning positivt ved salg.

Bemærkning vedr. renovation: Den voldsomme stigning i renovationsudgifterne er begrundet i det nye sorteringssystem.

Budgettet godkendt

 1. Indkomne forslag

Forslag 1: Bestyrelsen stiller forslag til, at afdrag på vandlånet fremover altid følger den faktiske årlige udgift til renter og afdrag, således udgiften, som hidtil, deles ligeligt mellem de 81 andele der betaler afdrag. Der afregnes afdrag 2 x årligt.(Beregningsgrundlag: Stigende renteomkostninger på lånet til vandrør. Afdrag på lånet er i 2024 steget fra 8200,00 til 9800,00 kr. månedligt, i alt årligt kr. 117.600,00. Det betyder afdraget for vandrør stiger fra kr.600,00 til 725,00 kr. – opkræves 2 gange årligt. Et eventuel rentefald eller en stigning, kan medføre 2 forskellige årlige afdrag).

Stiller: Bestyrelsen

Forslaget er enstemmigt vedtaget af GF

Forslag 2: Forslag til ændring af vedtægter 11.2. Bestyrelsen foreslår, at antal af vurderingspersoner ændres fra 5 til 4 personer. Ny 11.2: 11.2. Vurderingsudvalget består af 4 personer der vælges for en 2-årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 medlemmer vælges i ulige år, og formand og 1 medlem vælges i lige år. Alle gennemgår hele kredsens kursus i vurderingsregler, samt 3 holder sig opdateret på ny viden.

Stiller: Bestyrelsen

Forslaget er enstemmigt vedtaget af GF.

Forslag 3: Bestyrelsen foreslår, at der fra 2024 indføres 3 årlige vurderingsweekender, hvor havehuse til salg bliver vurderet. Reglen ønskes indført og afprøvet i 2024, og hensigten er at forenkle vurderingsarbejdet. Der er foreløbig afsat datoer i 2024; 27/28 april – 25/26 maj – 28/29 september. Når vurderingen er færdigmeldt og godkendt af medlemmet, er vurderingen gyldig i 1 år. Fra vedtægter 11.5. Generalforsamling kan træffe beslutning om hvilke perioder, der kan foretages vurderinger. (hele året, kun sæson eller lignende).

Stiller: Bestyrelsen

Forslaget er enstemmigt vedtaget af GF.

 1. Valg af formand for 2 år. Kurt er på valg og genopstiller.

Kurt ,Have 201 modtager genvalg.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Keld og Marbella og genopstiller.

Keld , Have 236 og Marbel Have 238 modtager genvalg.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Christina er på valg.

Christina ønsker ikke genvalg. Liva, Have 228, modtager valg. Lotte , Have 207 modtager valg

 1. Valg af revisor for 2 år – Carsten Petersen er på valg (punktet var glemt ud dagsordenen udsendt på mail)

Carsten, have 307 modtager genvalg, Carsten deltog ikke med havde givet tilsagn og blev genvalgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Lotte , Have 207 modtager valg, samt Finn have 199.

 1. Valg af formand til vurderingsudvalget for 2 år. Susanne på valg.

Susanne genopstiller og modtager genvalg.

 1. Valg for medlem af vurderingsudvalget for 2 år. Troels og Esben på valg.

Esben ønsker ikke genvalg. Troels ønsker genvalg og modtager dette.

 1. Eventuelt:

Formanden beretter at lejekontrakten med Aarhus Kommune er fornyet og jf. denne må der holdes tre høns i haverne, såfremt GF, godkender dette i Haveforeningens vedtægter. Emnet kan stilles til næste års GF.

Det er nu tilladt jf. ny lejekontrakt med Aarhus Kommune at udlån af kolonihavehus til familie i alt tre uger pr. sæson er tilladt.

Formand for byggeudvalget beretter at BaneDanmark vil udvikle på jordene, tæt på Bakkevang. Træningshundebanen er den der ligger tættest på os. Aarhus Kommune har bedt om høringssvar i relevante lokalråd. Der vil være link til høringssvar at finde på Bakkevangs hjemmeside.

Kredsen har ændret sine åbningstider, findes inde på hjemmesiden. Der er udkommet nye byggeretningslinier, forefindes også på hjemmesiden.

Der er venteliste til trailerpladsen

Affaldssortering: I løbet af sæsonen vil der blive holdt øje med om antallet de containere der er opstillet på pladsen, har den rette fordeling i forhold til restaffald, mad, plast osv. Kredsløb har afleveret en papkasse med poser til at sortere i. Haveejere kan afhente d. 1.april kl 10-12 i skuret ved Fælleshuset(Fælleshusets åbning)

Forslag fra Generalforsamlingen:

 • Har bestyrelsen arbejdet i el-ladestandere? Formanden svarer: Nej, det er der ikke. Tiden er ikke modnet endnu.
 • Er det muligt at få en overdækket pavillon? Formanden svarer: Der ligger forespørgsel hos Aarhus Kommune om overdækket pavillon på 40 m2, som der kan finansieres ved fondsmidler, – men sandsynligvis siger Kommunen nej, – bestyrelsen vil så spørge tilbage om det kunne være muligt med en mindre pavillon.
 • Der efterspørges en kommunikationsstrategi i Haveforeningen. Herunder hvordan facebook anvendes. Hjemmesiden trænger til en opgradering. Formanden svarer: På hjemmesiden vil der være dokumenter, links mv. facebook er ”over hækken”.
 • Må der være bistader i Haveforeningen? Bestyrelsen svarer: Nej, det blev nedstemt som forslag ved GF for et par år siden.
 • Pernille er blevet vejformand og arrangerer lugedage. Ønske om et legepladsudvalg, der består af forældrene til de børn der benytter legepladsen. Det er ønsket at alle hængelåse til trailerlån kappes ned og der startes på en frisk. Ønske om et mere hyggeligt areal ved flagstangen.
 • Ønske om vejskilt med oversigt over haverne med numre.
 • Kunne det være muligt at udleje Fælleshuset billigere og udleje udenfor Haveforeningen? Hvilket kunne give en større indtægt? Formanden svarer: Det vil give et for stort slid på huset og ved foreningsarrangementer er det gratis at låne huset.

Åbyhøj den 21.03.2024