Salg af kolonihavehus

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus, skal du opsige dit lejemål med 3 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned.

Hussalg finder sted i sæsonen fra 1. april til 1. november.

Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter du som medlem for enhver pligtig pengeydelse f.eks. haveleje. Som lejer har du desuden pligt til at vedligeholde haven i samme periode. Uanset hvilke frister der er givet for opsigelse hæfter du indtil huset er solgt eller overdraget.

Opsigelsen sker ved, at du henvender dig til bestyrelsen i kontortiden. Dernæst skal dit kolonihavehus vurderes efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

En betingelse for at en handel eller overdragelse kan finde sted, er at bebyggelsen på salgstidspunktet skal være lovlig. Det betyder, at bebyggelsen skal være udført i overensstemmelse med de forskrifter, som er gældende i området – i henhold til byggeregler, foreningens vedtægter og ordensreglement.

Hvis der kan konstateres afvigelser i byggeriet, skal du før salg lovliggøre huset/arealet.

Som udgangspunkt er alle huse på 40m2 eller derunder lovlige og derfor ikke omfattet af krav om en ibrugtagningstilladelse.

Alle huse der er over 40m2 og til og med 50 m2 skal have en ibrugtagningstilladelse før de kan sælges eller overdrages.

Huse der er mere end 50 m2 skal lovliggøres!

Hver lod må bebygges med max 50 m2 inkl. udhus, samt en overdækket terrasse på max 15 m2. Al bebyggelse opmåles på ydervæggene.

Har du købt dit hus før den 1.januar 2016, skal du uanset hvad der er angivet i dine papirer, måle dit hus op inden du kommer med din opsigelse.

Såfremt huset er lovlig og/ eller har en ibrugtagningstilladelse anmoder bestyrelsen vurderingsudvalget om at vurdere huset.

Sælger betaler 800,- kr. i administrations omkostninger.

Køber betaler 800,- kr. i indmeldelsesgebyr og omkostninger.

Link til Aarhus kredsen