Vurdering af kolonihavehus

Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt kolonihaveforbundets vurderingsregler. Det betyder at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at huset er blevet vurderet.

Der skal foretages en vurdering ved ethvert salg eller enhver overdragelse af et kolonihavehus. Ved overdragelse forstås overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op-eller nedstigende linje, uanset om overdragelse sker, mens sælger er i live eller overdragelsen sker ved dødsfald. Der er også tale om overdragelse såfremt to havelejere bytter haver. Der skal ske en vurdering, når alle navne på lejekontrakten skiftes ud.

Hvem skal vurdere

Den enkelte haveforening vælger et vurderingsudvalg på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Det betyder at vurderingsudvalget ikke er et udvalg under bestyrelsen.

Bestyrelsen skal dog inden vurderingen sikre sig, at have og bebyggelse overholder gældende regler. Gør de ikke det, skal ejeren lovliggøre forholdene inden vurderingen.

Det er altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler.

Køber og sælger kan ikke indgå en aftale om en pris, der overstiger vurderingen. Vurderingsprisen er den maksimalpris der fastsat af vurderingsudvalget!

Anke af vurderingen

Bestyrelsen og ejeren af huset kan anke vurderingen til kredsen. Anken kan alene dreje sig om den foretagne værdiansættelse.

Anken skal ske skriftlig til haveforeningens bestyrelse senest 14 dage eftermodtagelse af vurderingen. Kredsens ankevurdering er bindende for alle parter.

Kredsen fastsætter et gebyr for behandlingen af ankesagen.

Link til Aarhus kredsen