Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 16.03.2023

Sted: Elværket, Thorsvej, Åbyhøj

52 haver deltog i generalforsamlingen.

Punkterne nedenfor henviser til dagsordenen:

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ formand Kurt Helgesen
 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning v/Kurt Helgesen
 4. Årsregnskab 2022 v/kasserer Anders Heegaard.
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023
 7. Valg af kasserer for 2 år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Troels, Jakob og Morten.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Ane og Uffe er på valg.
 10. Valg af revisor for 2 år. Lene er på valg.
 11. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.
 12. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget for 2 år.
 13. Eventuelt
 1. Velkomst ved formand Kurt Helgesen, hvor der afholdtes 1 minuts stilhed for dem haveforeningen har mistet i 22/23.
 1. Susanne Winther indstilles som dirigent af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Jakob Keiding tager referat. Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af Susanne, Pernille, Troels og Ane. Dirigenten kan hernæst konstatere, at generalforsamlingen er lovligt varslet. Regler for afstemning opsummeres (2 stemmer pr have. Er haven repræsenteret med én person må man række 2 hænder op. Er der 2 eller flere repræsentanter til stede for samme have, må de holde øje med kun at række én hånd op hver!)
 1. Herefter følges formandens og bestyrelsens beretning. Her henvises til beretningens fulde tekst, der er vedlagt indkaldelsen til generalforsamling på mail den 28. februar. Hovedpunkter: Stor velkomst til de nye kolonister! Dagspressens verserende sag vedr. dyre kolonihaver nævnes, og opholdsreglerne opsummeres: Overnatning er ikke tilladt i kolonihaverne hvis det er vintertid!

Herefter brydes dagsordenen lidt: Polle påpeger, at der er et problem med hængelåse på foreningstrailerens bookingtavle. Pernille, have 169, foreslår at man klipper hængelåse på en fast dato en gang om året. Christen tilføjer at alle låse skal have telefon- og havenummer, for ellers er de i uoverensstemmelse med reglerne.

 1. Årsregnskab ved kasserer Anders Heegaard. I uddrag:
  1. Foreningsmæssig værdi: 14435 for haver der har afdraget vandrør, 10939 for haver der har lån til vandrør. Opsparet afdrag over 5 år til kommunen på kloakrør er ~15000. Derudover standard for alle haver 10000 såfremt tilslutning til kloak/vand.
  2. Vi har underskud på 350000 kroner i 2022, kalkuleret pga. for stor formue i foreningen. Brugt til reparation af veje samt kontingentfriholdelse. Vi tjener mange penge på venteliste, men har underskud på vand. Også sociale aktiviteter har kostet lidt penge i 2022. Per, have 251 kommenterer på svind i vandsystemet, samt DSB-grunde og hvorfor har de lov at købe vand uden at have betalt for rørsystemet. Der henvises til GF 2019 hvor det blev aftalt. (Kommentar fra referenten: DSB-grunde køber vand af haveforeningen, men er ikke medejere at rørsystemet, som hver af vores haver har en opsparet andel af foreningsmæssig værdi).
 1. Indkomne forslag.
 2. Forslag 1: Ændre på vandregulativet. Nuværende vandregulativ skal ikke længere være underlagt generalforsamlingen at ændre på, da vi har fået et helt nyt vandsystem. Ændring af til pkt 23 i ordensreglerne til:

’Ændring af ordensreglement kan kun foretages på en ordinær generalforsamling´.

Enstemmigt vedtaget ved ingen stemmer imod. Det påpeges fra salen, at man altså skal stemme aktivt for.

Forslag 2: Vandregulativet skal ind i ordensreglementet, som nyt pkt. 27:

Alle haver i Bakkevang fik i 2019 en vandbrønd med vandmåler installeret. Vandmåleren er foreningens ejendom. Havelejerne/havelejeren har brugsret og hæfter for betaling af vandforbruget. Ved brud eller skade på vandmåleren, skal der omgående lukkes for vandet, og meldes om fejlen til bestyrelsen. Ved fejlhåndtering der forårsager skade på vandmåleren, og dette medfører en udskiftning af måleren, hæfter havelejerne/havelejeren for omkostningerne ved en udskiftning. Det er havelejernes/havelejerens ansvar, at der lukkes for af vandet ved måleren nede i vandbrønden i vinterperioden. Vandforbrug aflæses elektronisk af bestyrelsen. Vandforbrug der er aflæst på vandmåleren, betales af havelejer/havelejerne én gang årligt(ultimo) med den til enhver tid gældende takst per cbm(Aarhus Vand).”

Enstemmigt vedtaget.

Forslag 3: Banken har sagt vi skal ændre Vedtægterne 10.11 til:

Formand og/eller kasserer er i forbindelse med den daglige drift bemyndiget til at tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort. Foreningen skal primært anvende Mobilepay eller anden elektronisk pengeoverførsel ved indbetalinger. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb. Kassereren kan kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.”

Bestyrelsen nævner at vores kontantbeholdning er 0 kr altid, for vi bruger MobilePay. Per, have 251, har indsigelser, fordi man skal tage imod kontanter. Bestyrelsen svarer at ja, det skal vi principielt, men vi henstiller foreningens medlemmer til at bruge MobilePay – og hvis man ikke selv har det (som fx Polle!), så må man finde en god ven (fx Polles kone!) der har. Enstemmigt vedtaget.

 1. Budget 2023 ved kasserer Anders Heegaard. Gebyrlisten gennemgås. Budgettet gennemgås, for 2023 er budgettet ret ens med det for 2022. Haveleje og kontingent stiger dog, da bestyrelsen har besluttet at normalisere betalingerne, således vi fremover årligt kommer til at betale omkring 4000,00 for haveleje og kontingent. Budgettet sigter efter underskud på ca 38.000 kr, og bruger derfor kun en lille bid af vores resterende formue. Haveleje/kontingent deles op i 3 opkrævninger: April (halv kontingent, vandrør, kloak), Juni (haveleje), og November (halvt kontingent, vandrør, vandforbrug).

Olaf, 175: Betalingsoversigter skal meget gerne spredes til hele foreningen! Kurt/bestyrelsen: Budget fremlægges på GF, og resten henvises til referatet. Evt. skal grafikken lægges på hjemmesiden.

Kurt/bestyrelsen indstiller generalforsamlingen til at bestyrelsen må overskride budgettet med 50.000 kroner til en ekstraordinær post: Vedligehold af veje, da vejene har lidt signifikant skade hen over vinteren. Vi tager den i to afstemninger: godkendelse af budget, og dernæst godkendelse af +50.000 til veje. Budget vedtaget enstemmigt. Overskridelsen på 50.000 kr også godkendt (dog med en have = 2 stemmer der stemmer nej!)

 1. Valg af Kasserer for 2 år. Anders genopstiller, og vælges enstemmigt.
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Troels, Jakob, Morten er på valg. Jakob vil gerne deltage 1 år mere, men forlader haveforeningen efter 2023, og stiller derfor op som suppleant for 1 år. Troels genopstiller, og Morten genopstiller, begge modtager genvalg for 2 år. Ane opstiller som fuldt bestyrelsesmedlem. Ingen andre opstiller, derfor ingen kampvalg. Ane modtager nyvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen siger velkommen til nyt fuldt bestyrelsesmedlem Ane!
 1. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år. Uffe springer fra, pga. for lidt tid. Jakob stiller op for 1 år, og modtager valg. Kristina, have 283, Rosenvej 4, opstiller som suppleant for 1 år og vælges med klapsalver.
 1. Valg af revisor for 2 år. Lene er på valg, og genopstiller in absentia. Godkendes med bifald.
 1. Karsten som er revisorsuppleant, genopstiller også in absentia. Godkendes med bifald.
 1. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget for 2 år. Tina, genopstiller in absentia. Simone stiller op til vurderingsudvalget. Begge modtager valg for 2 år. Godkendt med bifald.
 1. Eventuelt!
  1. Pernille, have 169… Legepladsudvalg? Måske nogle af haveforeningens småbørnsforældre, som jo har så meget tid tilovers i hverdagen… Christen foreslår at den tjørnen ved krattet ved lejehuset skal udryddes.
  2. Ditte, have 175. Angående kommunikation; leje af fælleshus blev åbnet ”før normal tid”, og det blev ikke kommunikeret fuldstændigt tydeligt, og nogen blev dermed klemt. Bestyrelsen undskylder! Ansvaret for fælleshuset i sidste sæson blev overdraget internt, og der desværre er faldet lidt mellem gulvbrædderne. Det bliver strammet op for i år. Reglerne er at man kan låne fælleshuset fra 1 januar i indeværende år.
  3. Niels, have 218. Angående lukning af vand til vinter. Det var noget svært at lukke for vandet, og som nyt medlem er det svært at ’opdage’ hvad og hvordan det skal gøres. Polle kommenterer at alle målere i brøndene er ens, mens de forskellige aftapningshaner ikke er ens fra have til have. Sanne Winther har en kontakt til en, der har en kontakt til en VVS’er, som ret billigt kan lave en bedre løsning til aftapning. Der koordineres evt. noget kontakt via Sanne.
  4. Marianne, Akelejevej 58. Punkteringer på cykler er et problem med gruset på vejene! Kan der være alternative løsninger? Desværre er groft grus en forudsætning for, at regnskader ikke bliver værre end de allerede er…
  5. Ny vejforperson i grønt område: Josefine, Violvej 12, Have 163.
  6. Esben har fødselsdag, og fejres med sang!

________________________________________________________________________________________________

Referat af Generalforsamling i Haveforeningen Bakkevang
Fælleshuset, 23/3-2022

1. Generalforsamlingen 2022 blev afholdt den 23.03.2022 i Fælleshuset. Der var 70
fremmødte haver.

2. Formand Kurt byder velkommen til generalforsamling med 1 minuts stilhed for dem,
der ikke er her længere.

3. Susanne Vinther vælges som dirigent. Jakob Keiding vælges som referent. Dirigent
bemærker, at regnskabsrevisionen mangler underskrift.

4. Formandens beretning. Læs indkaldelse for fuld skrift.
i. Økonomi opgaver, herunder opkrævninger blev på GF i august 2021 besluttet
omlagt fra egen kasserer til Kolonihaveforbundets Foreningsservice og
økonomi. Det var en god beslutning, vi har kun gode erfaringer med
samarbejdet, og det er en professionel rådgivning vi får om vores økonomi og
drift. Andre haveforeninger spørger ind til vores erfaringer med
omlægningen. Der er de samme udfordringer i andre foreninger, opgaven er
med daglig økonomistyring, er blevet for stor, når der kun er en frivillig
indsats.
ii. Vedligehold af veje i 2022, og maling af fælleshus og kontor i 2022. Der
bemærkes fra salen, at det nye grus på vejene er meget hårde for cykeldæk.
iii. Velkomst til nye medlemmer. Det nævnes at nye kan tænke over
vurderingsudvalg!
iv. Der løftes kort slør for trailerparkering, som de fremmødte kort fik fremvist
efter spisning, og inden start på GF.
v. Der gives notits om havevandring og hækhøjde når sæsonen starter.
vi. Der adviseres om GDPR til generalforsamlingens fremmødte.

5. Årsregnskabet 2021 fremlægges ved kasserer Anders. Rimelig balance, let
underskud som er fuldt planlagt til vedligehold af veje. Det nævnes yderligere her, at
der er en post på budget for 2022 afsættes en post på 200.000 kr. til vedligehold. Det
bemærkes at regnskabet er revideret og underskrevet af interne revisorer.
i. Esben spørger ind til mellemregning, som er fra salg af et hus hen over nytår.

6. Indkomne forslag.
Forslag 1
Kloakbidrag skal overføres til foreningsmæssig værdi således at vores afdrag refunderes ved
salg. Refusion for betaling af afdrag på tilslutningsafgift til kloakanlægget der årlig betales til
Aarhus Kommune.
Fra 2022 foreslår bestyrelsen, at der ved salg indføres refusion ved salg med betalinger til
kloakanlæg, som der p.t betales ca. kr. 3.000 årligt til Aarhus kommune. Det bliver med
tilbagevirkende kraft for salg i 2021.
Værdien kan maximalt udgøre den tilslutningsafgift, som Aarhus Vand beregner 38812,68.
(se Note for 2021). Refusionsbidraget nedskrives ikke, det er alene kommunens
tilslutningsbidrag der er gældende for det aktuelle år. Opgøres på den årlige
Generalforsamling i tillæg til den foreningsmæssige regnskabsværdi.
Note:
Ejendomme der ikke kan tilsluttes for tag- og overfladevand (60 % af
standardtilslutningsbidrag) kr. 38.812,68 (2021) Bilag 1 fra Aarhus vand.
Efter et par opklarende spørgsmål fra salen vedtages forslaget enstemmigt

Forslag 2
Trailerparkering.
Baggrund:
Bestyrelsen har en mundtlig aftale med DSB, om at udnytte den plads der er opstået efter at
Jørgen’s gamle togvogn er fjernet, for enden af Clematisvej. Vi har udbedt en skriftlig aftale
fra DSB, den er endnu ikke modtaget. DSB har samtidig bedt bestyrelsen om at holde opsyn
med hele skovstykket, og sørge for at det forbliver skov, og der ikke smides affald eller
bygges på området.
Bestyrelsen foreslår at udnytte Jørgen’s tidligere plads til ny trailer parkering. Det er således
kun på denne plads, at der må stilles trailere tilhørende ejere af havelod i HF Bakkevang. De
øvrige p-pladser er dermed friholdt for havetrailere. Det er bestyrelsen der anviser en trailer
p-plads jvf ordensreglement pkt 19, og for at parkere en trailer, kræves trailermærke og
optagelse på trailerlisten. Bestyrelsen lukker for trailerlisten når der ikke er flere pladser.
Der betales et årligt gebyr.
Forslag til afstemning:
Den nye trailer plads skal klargøres med jævning af grunden og påkøres stabilgrus.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen et budget på op til kr. 30.000,00 til etabling af
pladsen i 2022. Finansiering sker gennem betaling af trailermærket. Gebyr hæves for 2022 til kr. 300,00 de
næste 4 år – til og med 2025. Herefter fra 2026 – beslutter Generalforsamlingen nyt gebyr
for trailermærket.
Kurt fremlægger. Der spørges hvem der ”styrer” det, og det er bestyrelsen. Bjarno spørger
om nuværende trailere har ”førsteret”, og det har de indenfor en frist der hedder 1. maj.
Frantz bemærker at prisstigningen er voldsom. Der spørges fra salen – hvad hvis DSB vil
have grunden igen? Erfaring siger at DSB blot er glade for ikke at skulle tage sig af grunden –
og i øvrigt har Bane Danmark snuppet grunden frem til tidligst 2027. Thomas siger god idé
med trailer væk fra fælleshusets P-plads, men er generelt modstander af flere biler. Fra
salen kommer et alternativ om at foreningen skal have 5-6 trailere, og så skal alle private
trailere væk, og så behøver vi ikke særskilt P-plads, men det er ikke det forslaget her handler
om. Ove ønsker papir på, før han kan støtte forslaget. Der er generel enighed om at vi
mangler P-pladserne til biler. Der spørges, om jernplader er billigere løsning end grus?
Bestyrelsens opgave at indhente tilbud. Prisloft 30.000 kr. Endelig kommer der er indlæg fra
et hjørne om at vi har diskuteret trailere hver GF i mange år, og han glæder sig til at næste
år skal vi ikke diskutere trailere.
Der klappes, og til sidst vedtages forslaget med flertal.
Trailermærke koster fremover 300 kr. pr år.
(Note: Efter GF har bestyrelsen modtaget skriftlig lejeaftale fra DSB.)

Forslag 3
Punkt 19 i ordensreglementet udvides med definition af trailerplads:
En trailerplads kan kun optages af en almindelig havetrailer, der maximalt er registreret med
totalvægt op til 750 kg. Såfremt bestyrelsen vurderer at en trailer optager mere plads end
en normal havetrailer, vil der ikke kunne udstedes trailermærke, og dermed ikke anvises en
gyldig trailerplads. En trailer kan kun få trailermærke hvis det er en almindelig havetrailer
godkendt til max vægt 750 kg. Forslaget vedtages med flertal.

Forslag 4
Bestyrelsen foreslår, at nuværende ordensreglement punkt 9 bliver omformuleret og præciseret. I
dag lyder punktet:
“Hækkene mod vej og sti ejes af haveforeningen, men vedligeholdes af medlemmet, ligeledes skal
medlemmet renholde vejen uden for sin have. Hvor der er have overfor, er det til vejmidte, er der
skel, er det til skel.” Der er ikke fuld klarhed over hvad “renholdes” betyder. Derfor stilles forslag til ny formulering nedenfor, som erstatter det markerede i teksten. Bestyrelsen støtter forslag a) da der er mange fordele ved vækst i vejkanten, såsom bedre dræn, mindre erosion, og mere mad til diverse insekter.
Forslag til ny ordlyd i punkt 9.
a) “… ligeledes skal medlemmet holde vejen uden for sin have fri for affald, samt skud af buske og
træer. Beplantning med blomster, græs eller bunddække er tilladt op til max 30 cm højde under
hæk. Græs i midterrabat skal klippes jævnligt. Bestyrelsen kan påbyde ændringer i individuelle
tilfælde.”
Vedtages a) bortfalder b)
b) “… ligeledes skal medlemmet holde vejen uden for sin have fri for affald, samt al bevoksning.”
Forslaget forklares ved Jakob Keiding, og efter spørgsmål fra salen, et par imod og udbredt
støtte for, vedtages forslag a) der tillader beplantning af blomster, græs, bunddække etc. op
til max 30 cm højde foran hæk med overvejende flertal. Forslag b) bortfalder derfor.

7. Budget 2022. Der er planlagt underskud til en stor vedligeholdelsespost. Det dækker
og vedligehold. De store poster er vedligehold af vejene på 100.000, maling af kontor
og fælleshus til 40.0000 og etablering af ny trailerparkering budget ca 30.000. Finn
spørger hvor stor vores ”normalbeholdning” skal være, det er ½-1 million kr. og
bestyrelsen har besluttet vi skal have en beholdning på ca. 500.000 ved sæsonstart.
Det bemærkes at vi ikke skal oparbejde formue, og derfor vil vi afvikle noget af
indestående bankbeholdning, ved at vedligeholde det vi alle sammen bruger og har
glæde af. Budgettet vedtages enstemmigt.

8. Valg af formand for 2 år. Kurt, have 201, genopstiller, og vælges enstemmigt med
bifald.

9. Valg af kasserer for 1 år. Ikke 2 år, fejl i programmet, da formand og kasserer ikke
vælges samme år. Anders, have 313, genopstiller og vælges enstemmigt med bifald.

10. Bestyrelsesposter, 2 stk for 2 år. Pernille træder tilbage efter stærkt virke. Keld,
have 236, og Marabel, have 238, stiller op og vælges ved bifald fra salen.

11. Suppleanter til bestyrelsen, 2 stk for 1 år. Uffe, have 274, genopstiller. Ane, have
291, stiller op. Begge vælges ved bifald fra salen.

12. Intern revisor i 2 år. Kurt meddeler at Carsten genopstiller, og han genvælges in
absentia med bifald.

13. Revisorsuppleant for 1 år. Mehdi, have 298, vælges med bifald.

14. Vurderingsudvalg. Susanne Vinther fortæller kort om vurderingsudvalgets virke.
i. Formand for vurderingsudvalget, 2 år. Susanne Vinther, have 252,
genopstiller og vælges med bifald.
ii. Medlem af vurderingsudvalget, 2 år. Esben, have 184, stiller op og vælges
med bifald.

15. Eventuelt. Pernille har et par punkter:
i. Vejformand, grønt område. Mehdi, have 298, melder sig.
ii. Ved leje af fælleshus bortfalder depositum pga. administrativt bøvl, besluttet
af bestyrelsen. Lejeren hæfter stadig, uændret, for ordentligt brug af
fælleshuset.
iii. Rengøring af fælleshuset – arbejdsdag den 9. april kl 9.00 hvor Pernille
henter morgenmad. Kalder alle medlemmer!

Gebyrliste for HF Bakkevang 2022
Ventelistegebyr 200,00
Havesalg betales af sælger 500,00
Medlemskontingent betales af køber 500,00
Vurdering af kolonihave- og hus 1060,00
Anke af vurdering – betales til Aarhuskredsen 1386,00
Byggeansøgning – betales til Aarhuskredsen 750,00
Byggesyn – betales til Aarhuskredsen 250,00
Trailerbevis – hvis det kan udstedes 300,00
Bod for manglende pligtarbejde 200,00 per gang – 4 x årligt

Forsinkelse af haveleje/rykkergebyr 200,00
Foreningshus leje 800,00
Depositum 0 bortfalder fra 2022

Foreningsmæssig værdi:
1. Foreningsmæssige værdi per have 2022 fuld betaling vandrør – 16.513,00 kr.
(Opsparet vandrør værdi – 12376,00.)
2. Foreningsmæssig værdi per have 2022 med afdrag vandrør – 11.817,00 kr.
(Opsparet lån per 1.4.2022 – 7680,00 kr. Diff. 4696,00.)
Fastlagt på baggrund af foreningens formue. Anvendes ved havesalg.
Afdrag kloak
Værdi afdrag kloak per have 2022 – 11.740 kr.
Fastlagt på baggrund af antal år der afdraget – 2022 i alt 4 år. Anvendes ved havesalg.
Tilslutning kloak og vand
Kr. 10.000 per have fast beløb. Anvendes ved havesalg.

Referent: Jakob Brun Keiding

________________________________________________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling i HF Bakkevang

Onsdag den 26.08 2021 på Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj.

Mødet indledt med velkomst fra formanden Kurt Helgesen.

Der var fremmødt 57 have lejere.

1.

Formand Kurt Helgesen bød velkommen – GF er udsat fra april til august i år på grund af

Covid19.

2.

Susanne Winther valgt til posten som dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var

lovligt indvarslet.

Lis Pedersen blev valgt som referent. Stemmeudvalg blev nedsat, men det vise sig at alle

forslag besluttet ved håndsoprækning.

3.

Kurt Helgesen fremlagde bestyrelsens årsberetning.

Uddrag fra beretningen; Enkelte have lejere har haft et meget stort vandforbrug pga. toilet

der løb, eller brud på rør pga. frost. Den enkelte have lejer bør lukke for vandet i egen

brønd, når der lukkes ned for vinteren. Der har ikke været stort hussalg i 2020. Vi har en

omsætning for ca. 1 mill. årligt, så der stilles efterhånden store krav til kassererfunktionen.

Hækken ud mod vejen må max. være 1,6 høj, der kan strammes op på den i flere haver.

Beretningen blev godkendt.

4.

Årsregnskabet 2020 – fremlagt af revisor H.J. Jensen og Asta Ravn. Der er planlagt et

underskud, da foreningen havde for stort indestående ved begyndelsen af 2020.

Per have 251 spurgte til forskel mellem afregnet og betalt vandforbrug. Bestyrelsen mener

det kan skyldes skæv afregning, men der følges op på afregningerne, vi har ikke erfaringer

nok endnu til at kunne give den eksakte årsag. Bjarno spurgte ind til negative renter, det er

der ikke betalt i 2020, kan være anderledes i 2021.

Regnskabet godkendt.

5.

Orientering om refusion

Fra 2022 foreslår bestyrelsen, at der ved salg indføres refusion ved salg med betalinger til

kloakanlæg, som der p.t betales ca kr. 3.000 årligt til Aarhus kommune. Det bliver med

tilbagevirkende kraft for salg i 2021. Forslaget om refusion er ikke stillet i tide, derfor kan

det først godkendes i 2022. Alene orientering.

Fra salen blev der nævnt, at værdien max. kan udgøre den tilslutningsafgift, som Aarhus

kommune beregner. Ligeledes blev det nævnte at kloarkbidraget ikke nedskrives, det er

alene kommunens regnskab.

Note:

Ejendomme der ikke kan tilsluttes for tag- og overfladevand (60 % af standardtilslutningsbidrag) kr.

38.812,68 (2021)

Bestyrelsen stiller forslaget i 2022.

6.

Indkomne forslag.

Forslag 1.

Bestyrelsen stiller forslag om at værdien af vandrør beregnes over den foreningsmæssige

værdi ved salg.

Det betyder at forslag 2 vedtaget ved Generalforsamlingen i 2019 bortfalder, og erstattes

med den foreningsmæssige værdi, der nu indeholder værdien af vandrør.

De haver der betaler lån, modregnes i den foreningsmæssige værdi med differencen på

det indbetalte afdrag model 1.

De haver der har kontant indfriet lånet får fuld foreningsmæssig værdi – model 2.

De haver der betaler lån, modregnes i den foreningsmæssige værdi med differencen på

det indbetalte afdrag model 2.

Baggrund: Værdien af vandrør skal indgå i foreningsmæssig værdi. Afstemt med kredsen.

Regnskabet for 2020 udvides så de 2 modeller fremgår af regnskabet. Teknisk værdi ved

salg alene.

Tilslutning til kloak ved salg beregnes som hidtil med 10.000 kr. per have.

Model 1 – afdrag

Foreningsmæssig værdi 11.185,55

Opsparet vand 6.480,00

I alt 17.665,55

Model 2 kontant indfrielse

Foreningsmæssig værdi 11.185,55

Vandrør værdi indfrielse 12.376,00

I alt 23.561,55

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Trailer parkering

At trailere står under træerne ved foreningshuset og andre steder hvor de ikke tager en pplads er selvfølgelig fint.

Forslag om at trailere ikke på langtidsbasis optager p- pladser, og at der kun udstedes

mærker i det omfang der kan findes parkering der ikke optager p-pladser til biler.

Stiller: Have 237

Forslaget blev diskuteret, og der var enighed om at der er for mange trailere, der står

umotiveret, og uden egentligt system for parkering. Der blev nedsat et udvalg af Poul

Leander, Susanne W, Gunnar og Rikke, som bestyrelsen indkalder til 1. møde. Alle

pladser inddrages i pladsbehovet, og det vurderes om antal tilladte trailere skal låses ved

nuværende antal (2021 mærke). Der stilles forslag med budget til GF 2022.

Forslag 3:

I stedet for den nuværende lugede kant udenfor hækken foreslår jeg, at det tillades at

anlægge en græskant, som klippes. Græskanten anlægges af den enkelte have – dvs.

ikke foreningen.

Alternativt kan valget af løsning være valgfrit for den enkelte have.

Begrundelsen for forslaget er at, der skal bruges uforholdsmæssigt meget tid, hvis kanten

skal holdes pænt luget, og jorden udenfor hækken er svær at bearbejde pga. indholdet af

grus fra vejen. Desuden vil græsløsningen efter min mening være pænere end den

nuværende.

Stiller: Have 217

Forslagsstiller var ikke mødt til GF, men forslaget blev diskuteret, og det endte med at der

blev afholdt en vejledende afstemning, om der er stemning for at ændre på det nuværende

regelsæt i ordensreglementet. Der var stort flertal. Nyt forslag udarbejdes af bestyrelsen,

og stilles til næste GF i 2022.

Forslag 4.

Klip af hæk. Til den næste kommende generalforsamling vil vi gerne stille forslag om, at pt.

11 i ordensreglementet ændres fra den nuværende formulering:

“Hække klippes mindst 2 gange om året, første gang inden Sankt Hans og anden gang

inden 1. oktober.”

Ændring til en lige så simpel version, der giver mulighed for dem der ønsker en mere vild

hæk i løbet af sæsonen:

Ny formulering:

“Ud mod veje og fællesarealer klippes hækken inden Skt. Hans. Hele hækken klippes

inden 1. oktober. Bestyrelsen kan henstille til yderligere klip i individuelle tilfælde”.

Stiller: Udvalget for forslag til ændring af ordensreglement nr. 11. Jakob og Pernille.

Forslaget blev vedtaget med flertal.

7.

Budget 2021 fremlagt af revisor Hans Jørgen Wettlaufer-Jensen og Kurt Helgesen.

Budgettet er reelt lidt forældet, idet haveåret 2021 stopper med udgangen af oktober.

Vi opkræver i oktober/november: Haveleje kr. 1000,00 kr. pr have, kontingent kr. 1100 per

have, vandforbrug efter måler samt afdrag på lån (kun for have med afdrag).

Denne opkrævning kommer med post fra Foreningsservice, og skal derefter tilmeldes

PBS.

Der blev diskuteret kvaliteten af den nye vejbelægning, der kørt på i maj 2021 på ca. 1000

meter af vores fælles veje. Generelt har belægningen kunne holde hullerne væk. Der er

anvendt en grov type stabilgrus. Der vil være veje med stigning, som kræver en anden

type grus for at være mere cykelvenlig. Det tages med til GF i 2022, hvor vi fremlægger

forslag om budget til de sidste meter fælles veje.

Budgettet blev godkendt.

7.A

Gebyrlisten 2021 godkendt.

Leje af fælleshuset stiger til kr. 800,00 på baggrund af allerede afholdt vedligehold, samt

planlagt vedligehold fremover.

8.

Valg af kasserer for 2 år

Forsamlingen takkede Asta for indsatsen som kasserer de sidste 2,5 år.

Valg af ny kasserer – Anders Heegaard have 313 fra bestyrelsen – og blev nyvalgt – indtil

næste GF i 2022.

Beslutning om opkrævning samt revisor funktionen:

Asta stopper som kasserer i foreningen, og vores mangeårige revisor Hans Jørgen

stopper sin forretning med udgangen af 2021.

Generalforsamlingen nyvalgte Anders fra have 313 som kasserer.

Anders har hidtil været i bestyrelsen, og bestrider posten frem til næste GF i april 2022.

Samtidig besluttede generalforsamlingen, at vi fremover benytter Kolonihaveforbundets

Foreningsservice Økonomi til opkrævninger af haveleje, kontingent, vand osv. via PBS.

Udsendelse af opkrævninger som AL Bank stod for indtil 2019, og som Asta hidtil har stået

for de sidste 2 år, overgår hermed igen til PBS opkrævning, og det er fremover

Foreningsservice Økonomi der opkræver, rykker osv.

Ud over opkrævninger vil Foreningsservice Økonomi også betale og kontere fakturaer,

lave budget, og balance til brug for regnskabet.

Med denne service betyder det at flere af de opgaver vores revisor tidligere udført, nu

bliver varetaget af Foreningsservice Økonomi. Servicen koster kr. 184,00 pr.

have/halvårligt.

Det betyder også at kasserer rollen får et arbejdsomfang, som man kan forvente af

frivillige i en haveforening, og det derfor forhåbentlig bliver nemmere at få kassererposten

besat fremover.

Asta vil bistå den nye kasserer Anders og bestyrelsen i opstarten af samarbejdet med

Foreningsservice Økonomi, så vi får den nødvendige viden og stamdata overført.

9.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer 2 år: Troels have 177 genvalgt, Morten have 277 nyvalgt (var

suppleant), Jakob have 180 – nyvalgt.

10.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Suppleant i bestyrelsen for 1 år; Uffe have 274 (tidligere bestyrelsesmedlem)

11.

Valg af intern revisor

Intern revisor – for 2 år – Lene have 190 genopstillede – og blev genvalgt

12.

Valg af intern revisor suppleant

Intern revisorsup. for 1 år Mendi Zamiri havenr 298

– genopstillede – og blev valgt

13.

Valg til vurderingsudvalget

Nyvalg til vurderingsudvalget; Anders have 202 blev valgt for 2 år.

14.

Eventuelt

Dermed – tak for i aften – og god sæsonafslutning!

Referent Lis, have 289.

____________________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling 2020

Referat fra ordinær generalforsamling i HF Bakkevang

Onsdag den 16.09 2020 på Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj.

Mødet indledt med velkomst – fremmødt ca. 60 havelejere.

1.

Formand Kurt Helgesen bød velkommen – Susanne Winther valgt til posten som dirigent – Asta Ravn som referent – stemmeudvalg foreslog og det blev besluttet, at det ikke var nødvendigt med stemmeafgivelse med stemmeseddel – men afstemning ved håndsoprækning. (Covid19 = ingen stemmesedler).

2.

Kurt Helgesen fremlagde bestyrelsens årsberetning – og ønskede god sæsonafslutning.

Beretningen godkendt.

3.

Årsregnskabet 2019 – fremlagt af revisor H.J. Jensen blev fremlagt – og godkendt. Foreningsmæssig værdi i 2020 er kr. 20.696,18 – årets overskud kr. 167.054,71.

4.

Indkomne forslag.

Forslag 1.

På ordinære generalforsamlinger i 2018 besluttede vi at medlemmerne kunne kontant indfri andelen af lånet fuldt ud. 88 medlemmer benyttet sig af muligheden.

De resterende 81 medlemmer afdrager lånet, der efterfølgende er genforhandlet til en løbetid på ca 14 år–mod 20 år ved den tidligere beregning.

Bestyrelsen foreslår at der opkræves kr. 1200,00 per have årligt –mod kr. 1058,00 ved tidligere beregning. Med april og oktober haveleje opkrævningen betales dermed fremover et aconto afdrag på kr. 600,00 halvårligt. For den enkelte altså nu en udgift på kr. 100 per måned.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Bestyrelsen indstiller til, at en del af overskuddet fra 2019 anvendes til at friholde alle medlemmer for kontinget/haveleje i 2020.

Haveleje er normalt omkring 1900,00 kr, der opkræves 2 gange årligt. Dvs ca 640.000 kr der betales tilbage til medlemmerne i 2020.

Forslaget betyder at der kun opkræves kloakafgift, vandforbrug samt afdrag på lån til kloakrør. Kloakafgift er ca 3000,00 kr. der opkræves i april måned, vand beregnes med taksten fra Aarhus Vand 46,40 kr. per cbm forbrug per have, afregnes i oktober måned. Afdrag som forslag1.

Bestyrelsens indstilling om friholdelse af betaling af kontingent/haveleje – enstemmigt vedtaget.

Forslag 3:

Til afløsning af det gamle afsnit under Betalingsoversigt om PBS og rykkergebyr:

 1. Kontingent og haveleje opkræves med faktura på mail primo april og oktober måned pr

faktura på mail.

 1. Kontingent og havelejen betales af havelejer til foreningens bankkonto.
 2. Havelejere der ikke har egen mailadresse, har pligt til ved henvendelse på H.F.Bakkevangs kontor på nærmere oplyst åbningsdag – at få udprintet og udleveret deres faktura.
 3. Rykkergebyr for manglende rettidig indbetaling beregnes 200,00 kr per rykker.

Betalingsfristen er mindst 12 dage og fremgår altid af fakturaen.

 1. Manglende betaling af haveleje eller anden pengeydelse medfører opsigelse af lejeaftalen jvf foreningens vedtægter § 7.1.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4.

Nyt Vand regulativ 2020

http://hfbakkevang.dk/foreningen/vand-og-spildevand/vandregulativ/

1.Anlæg

Medlemmerne har alle en egen vandmåler i hver enkelt have (bimåler).

Vandanlægget til og med vandbrønden i haven tilhører foreningen, og vedligeholdes af

foreningen. Øvrige vandinstallationer i haven er medlemmets eget ansvar.

Medlemmerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte eventuel forvoldt skade på foreningens vandanlæg.

Alle reparationer på vandanlægget skal udføres af autoriserede fagfolk.

2.Forbrug

Vandforbrug er en pengeydelse jvf foreningens vedtægter.

Bestyrelsen afregner og ændrer forbrugsprisen i henhold til Aarhus Vands gældende takster. Vandforbruget for den enkelte have, beregnes efter bimålerens aflæste forbrug for perioden. Bestyrelsen opbevarer aflæsningstal med kopi på excelark i dropbox, samt på applikationen der anvendes ved aflæsning.

Vandafregningen kan sendes sammen med opkrævning af haveleje, eller på separat

opkrævning på faktura på mail. (2020).

Der afregnes for forbrugt vand i oktober måned hvert år. Vandmålerne aflæses automatisk af bestyrelsen – 2 gange årligt i april og oktober måned. Såfremt den automatiske aflæsning ikke fungerer, har Generalforsamlingen givet bestyrelsen bemyndigelse til at gå ind i haverne, og aflæse vandmålerne manuelt.

Hvis Århus Vand afregner gebyrer udover vandafgift og vandafledningsbidrag, afregnes hver have en forholdsmæssig andel af udgiften – 169 del = antallet af haver. (F.eks – Fast vandbidrag og Fast bidrag for spildevandstik.)

Såfremt afregningen fra Aarhus Vand viser et større vandforbrug end der registreres totalt på bimålerne, må man antage der er spild/brud på ledningen. Medlemmerne hæfter solidarisk for extraforbrug, der afregnes hver have en forholdsmæssig andel af udgiften – 169 del = antallet af haver.

 1. Drift

Vandforsyningen er som udgangspunkt altid åben. Bestyrelsen kan træffe beslutning om lukning såfremt der er skal udføres service på anlægget. Alle uregelmæssigheder skal omgående meddeles bestyrelsen, så man undgår unødigt vandspild.

Forstyrrelser i vandforsyningen meldes ud på Facebook og mail. Såfremt bestyrelsen opdager åbne brud eller sprængte rør, eller skal ind i haverne og aflæse vandmålerne manuelt, har generalforsamlingen givet bemyndigelse til, at hængelåsen må klippes på låste havelåger. Der ydes ikke erstatning for låsen.

Forslaget om nyt vandregulativ blev vedtaget.

Forslag 5

Forslaget om en fælles flishugger til haveaffald faldt – primært med begrundelser som besvær med vedligeholdelse, forsikringer mm .

En flishugger kunne være en god ting ud fra et biodiversitets synspunkt – flere opfordrede til, at man kunne “ gå sammen” og leje en maskine når behov opstår.

Forslag 6

Forslag om ændring af ordensreglerne for hæk-klipning ( inden skt.Hans/indensæsonafslutning) – begrundet i ønsket om bedre beskyttelse af fuglereder/unger.

Forslaget skabte debat – måske trænger vores ordensregler omkring hække, haver, vedligehold mm til en renovering ?

Bestyrelsen opfordrer til en arbejdsgruppe, der evt til næste GF fremlægger et “større” forslag til ordensreglement ændringer med focus på mere naturpleje- forslaget blev på den baggrund trukket tilbage i sin nuværende form.

Forslag 7

Forslag om forbud mod brug af elektronisk forstærket musik udenfor i haverne.

Forslaget blev trukket – der er behov for en arbejdsgruppe, der vil arbejde med støj/musik. Bestyrelsen vil opfordre til, at en sådan gruppe sættes i gang.

Problematikken afspejler den mangfoldighed af havelejere vi har i haveforeningen. Huse og haver ligger tæt – folk “bruger” haverne forskelligt.

5.

Budget 2020 fremlagt af revisor Hans Jørgen Wettlaufer-Jensen.

Budgettet blev godkendt

6.

Gebyrlisten 2020 godkendt.

7.

Valg til bestyrelsen, revisor og vurderingsudvalg

 • af formand – Kurt Helgesen genopstillede – og blev genvalgt
 • af bestyrelsesmedlemmer 2 år ; Pernille og Anders genopstillede – og blev genvalgt.
 • nyt bestyrelsesmedlem for 1 år; have 277 – Morten Daugaard
 • intern revisor – for 2 år – Carsten genopstillede – og blev genvalgt
 • intern revisorsup. for 1 år – Mehdi- genopstillede – og blev valgt
 • vurderingsudvalget; Behroz – genopstillede – og blev valgt for 2 år. Tine nyvalgt for 2 år.

8.

Eventuelt;

Spørgsmål fra salen:

Må man bygge så højt som vi ser rundt omkring op til 4 meter?

– ja, det må man – det er Kredsens byggereglement der regulerer højde på bygninger.

Diskussion:

Kan vejene ikke lappes bedre ? – se evt. på, hvordan de gør i Vesterled

Spørgsmål fra salen:

Der er ofte mangel på p.pladser på Lupinvejs p.plads – de er optaget af trailere ( der skal stå på p.plads ved legepladsen)

Sluttelig orienterede bestyrelsen om, at de i fremtiden vil sætte aktiv focus på de havelejere, der opholder sig permanent i deres huse i vinterhalvåret. Bestyrelsen understreger, at det ikke er tilladt – i vinterhalvåret – at bo i sit kolonihavehus.

Man må opholde sig i huset/haven fra kl 7 til kl 21  – og altså ikke overnatte.

Bakkevangs beliggenhed er unik – og ingen ønsker at miste deres have, fordi “nogen” overtræder reglerne. Aarhus kommune er i deres fulde ret til at opsige vores lejekontrakt, hvis vi ikke retter ind.

Dermed – tak for i aften – og god sæsonafslutning !

Referent Asta Ravn, have 202.


Referat fra ordinær generalforsamling i H.F. Bakkevang

Onsdag den 10. april kl. 19.00, Åby Sognegård, C. A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj

 1. Velkomst v. formand Kurt Helgesen

Kl 19 bød formanden velkommen til de fremmødte. Der var 70 haver repræsenteret og 96 personer til stede. Der blev holdt et minuts stilhed for dem, der er døde siden sidste generalforsamling. Og så blev Kolonihavesangen sunget!

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Susanne Winther, have 252, blev valgt som dirigent og kunne konstatere at GF var lovligt indvarslet. Anne Marie Kristensen, have 199, blev valgt som referent og som stemmetællere: Mads, Gerda, Bjarno og Emil.

 

 1. Beretning v. formand Kurt Helgesen

Beretningen er fremsendt sammen med indkaldelsen og vil derfor ikke blive refereret her. Der henvises til hjemmesiden.  Beretningen blev godkendt.

Efter beretningen nævnte Kurt, at det i år er sidste gang, at det gamle vandsystem er i brug og han takkede Polle og Ove for deres indsats gennem årene med at åbne for vandet. Også Lisbeth Søndergaard, der ikke genopstiller, blev takket for sin indsats som kasserer siden juni 2015.

 

 1. Årsregnskab ved Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer og Lisbeth Søndergaard Nielsen.

Det udleverede regnskab blev gennemgået. Der er en trykfejl på side 3 nederst: Udgifter i alt skal være: 562.615,31 kr. ( og ikke 562.81,31)

Årets overskud er 308.586 kr. Den foreningsmæssige værdi i 2019 beløber sig til 13.285,44 kr.

Regnskabet blev godkendt. En enkelt undlod at stemme.

 1. Orientering fra vand- og kloakudvalget v. Kurt Helgesen

Danjord gør deres arbejde færdigt i løbet af april måned, vejene bliver det sidste, der ordnes. Der kan stadig indgives indsigelser frem til påske. Indsigelser sendes til formanden, der videresender til Danjord.

 1. Indkomne forslag

Da forslag 1 afhænger af udfaldet af forslag 2, begynder vi med forslag 2.

Forslag 2: Forslag om kontant tilbagebetaling af havens andel af lån til vandrør.

Bestyrelsen foreslår, at hver have får tilbud på at indfri havens andel, af det udestående beløb til lånet til vandrørsprojektet, inden den 1.05.2019. Såfremt forslaget godkendes, udsendes betalingsoplysninger med kontonummer i AL Bank på mail, samt på hjemmesiden. Haver der ikke betaler inden den 1.5.2019, betaler hvert år et afdrag på ca 1058,00 (Opgøres hver år den 31.03). Lånet i AL Bank afdrages over 20 år.

Projektsum 2.667.994,38 * extraregning potentielt 10 % af projektsummen

Lån AL Bank per 1.4.2019 2.191.439,35 * incl. rentetilskrivning

Egenfinansiering op til 588.000,00

Lån per have (169 andele) 12.967,00

April opkrævning -600,00

I alt skyldigt til lån i AL bank per have per 1.5.2019: 12.367,00 kr.

Formanden gennemgik forslaget og tilføjede at tilbuddet om at betale hele beløbet på én gang er et engangstilbud, der skal benyttes inden den 1. maj 2019. Ellers er det afdragsordningen, der træder i kraft. Hvis man sælger sit hus, indgår beløbet i fastsættelse af prisen på huset. Enten det fulde beløb, eller det beløb man på det tidspunkt har afdraget. Den eventuelle ekstraregning fra Danjord betales over foreningens opsparing.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Kontonummer som beløbet 12.367,00 skal indbetales til er 5375 0242530 i AL Bank.

Angiv havenummer samt vejnavn og husnummer.

Det bliver ligeledes udsendt på mail og det kommer på hjemmesiden.

Husk at tjekke på www.minejendom.net om din tilslutning bliver registreret af aut. Kloakmester efter afslutning af arbejdet. Du skal søge på Haveforeningen Bakkevang og herefter under havenummer.

Forslag 1: Model for beregning af værdien af vand- og spildevandstilslutning i HF Bakkevang.

Modellen anvendes ved vurdering af huse fra og med 1. maj 2019.

Modellen består af 2 beløb, et for finansiering, og et beløb for omkostninger ved tilslutning af kloak og vand til installationerne. Bestyrelsen foreslår at tilslutningen fastsættes til fast pris 10.000,00 for alle haver* Der kan maksimalt opnås et vurderingstillæg for vand/kloak på 25.786,00, uanset om låneandelen indfries kontant eller med afdrag.

*Under forudsætning af, at haven er færdigmeldt på www.minejendom.net

Finansiering:

Danjord projektsum 2.667.994,38

Andel per have ved 169 haver: 15.786,00.

Salg 2019

Fast værdi per have ved kontant indfrielse inden 1.5.2019:

Kr. 15.786,00 + **omkostninger ved tilslutning

I alt Kr. 25.786,00 i tillæg for vand og kloak værdiansættelse ved vurdering fra og med 1.5.2019.

Værdi per have ved salg med afdrag:

2019: Kr. 3.480,0 + 600 kr april = 4080,00 (588.000 betalt kontant 1 rate ) + **omkostninger ved tilslutning 10000,00 kr.

Afdrag på lånet til vandrør er i 2019 anslået til 1058,00 kr per have. Opgjort ved 169 haveandele. Der er opkrævet aconto beløb på kr.600,00 med april opkrævningen. Restbeløbet opkræves ved afdragsmodellen med oktober opkrævningen.

I alt Kr. 14.080,00 i tillæg for vand og kloak værdiansættelse ved vurdering i 2019.

Formanden gennemgik forslaget. Det er nødvendigt med en værdifastsættelse af vand- og spildevandstilslutning ved salg af husene. Omkostningerne er skønsmæssigt fastsat til 10.000 kr. for alle haver. Denne sats tilskrives havens værdi ved salg, såfremt haven er færdigmeldt på www.minejendom.net

Det bliver det beløb, som vurderingsudvalget anvender ved salg efter 2. maj 2019.

Der tilskrives 15.768 kr. ved kontant betaling, heri er indeholdt den opsparing, der er foretaget de foregående år.

Forslaget blev vedtaget med to stemmer imod.

Forslag 3: Forslag om oprettelse af en email-adresse tilknyttet hver enkelt have

v Christen Møller, have 173

Bestyrelsen kan af flere grunde ikke påtage sig opgaven, blandt andet fordi der ikke er overblik over de persondatamæsssige konsekvenser. Forslaget faldt.

Forslag 4: Forslag om gebyrforhøjelse ved salg

Bestyrelsen foreslår at gebyret stiger fra 450 til 500 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 1. Forslag til ændring af ordensregler

 

Forslag 5 Forslag til ændring af ordensreglementet § 14 v. Oluf Vollmer, have 175

Oluf fremlagde ønsket om at opstille et bistade i sin have i en prøveperiode på to år, frem til GF 2021. Han vil naturligvis først søge tilladelse hos de tilstødende naboer. Han vil også melde sig ind i Biavlerforbundet.  Efter to år skal forsøget evalueres og der kan tages stilling til, om der fremover kan tillades at der holdes bier i Bakkevang,

Der var mange spørgsmål og mange betænkeligheder. Forslaget om ændring af ordensreglementet blev trukket tilbage og i stedet stemte forsamlingen om, hvorvidt man vil give bestyrelsen et mandat til at lave en skriftlig aftale med Oluf og Ditte om et forsøg med 1 bistade i to år med udgangspunkt i det fremlagte.

64 stemmer for, 30 imod et mandat til bestyrelsen

Forslag 6: Gebyr for manglende deltagelse i pligtarbejde v. bestyrelsen

Ny ordensregel § 25:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke til renholdelse af foreningens fællesarealer jvf vedtægterne § 8. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde. Udebliver et medlem uden gyldig grund, eller undlader at sende en substitut, kan der idømmes en bod i henhold til gebyrliste. Denne bod pålægges næste opkrævning af haveleje.

Bod iht gebyrlisten 200,00 kr per have årligt.

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer imod

Forslag 7: Parkering og trailerparkering v. bestyrelsen

Ændring til ordensreglerne § 19, der ændres til følgende:

Der må ikke bygges garager eller laves parkeringsplads i haverne, kun de faste parkeringspladser må benyttes; men ikke til campingvogne eller trailere. – Reparation af biler må ikke finde sted på foreningens område. Parkering af trailere skal foregå på den anviste trailerplads. Trailere skal registreres med trailerbevis hvert år på kontoret hos bestyrelsen inden den 1.maj. Hver havelod kan maximalt optage 1/et trailerbevis. Når alle trailerpladser er optaget, kan der ikke udstedes nye trailerbeviser. Trailerbevis betales jvf gebyrlisten. Trailere uden gyldigt trailerbevis fjernes uden varsel.

Gebyr jvf gebyrlisten: 100 kr for årligt per have med trailer – opkræves på kontoret.

Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod

Note: Bestyrelsen vil i 2019 indkøbe en trailer til udlån til haveejerne som alternativ til selveje.

Forslag 8: Om droner v. bestyrelsen

Ny § 26 til ordensreglerne.

Det er ikke tilladt at overflyve områder der hører ind under HF Bakkevang med droner. Bestyrelsen kan give tilladelse til overflyvning ifm særlige formål.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2019 – v Hans Jørgen Wettlaufer-Jensen

Hans Jørgen gennemgik budgettet, der står i højre spalte af regnskabet. Der burde stå budget 2019.

Vedligehold af foreningshus indeholder bl.a. udgift til vand og kloak

Vedligeholdelse af legeplads inkluderer veje og grønne områder; forskønnelse i det hele taget.

Vandafgift skal betales af alle, da der kun er ét vandur. Der er brugt 2500 m3 mere i 2018 end normalt. Det må vi deles om. Det er også sådan, at vi deles om vandforbruget i 2019 uanset om man har eget vandur eller ej. Der kommer en stor fælles regning, der deles i 169 dele. Først i 2020 betaler vi efter eget forbrug.

Budgettet blev taget til efterretning

Anders Heegaard fra bestyrelsen fremlagde en oversigt over økonomien i skematisk form – det kommer på hjemmesiden. Ved engangsbetaling vil haveleje fremover være 3726 kr. pr. halvår og ved ratebetaling 4255 kr. pr. halvår.

 1. Valg af kasserer

Bestyrelsen foreslog Asta Ravn, have 202 – hun blev valgt med applaus

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år (korrektion i forhold til dagsorden)

Af hensyn til en løbende udskiftning i bestyrelsen skal der vælges for to år

Troels Nobert, have 177 genopstiller og Uffe Egebjerg have 274 opstiller. Begge valgt med applaus

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år

March Andresen, have 210 og Sidsel Særmark, have 196 stillede op og blev valgt med applaus

 

 1. Valg af revisor

Lene Mortensen, have 190 blev genvalgt

 1. Valg af revisorsuppleant

Mehdi Zamiri blev genvalgt

14: Valg af formand og to medlemmer for to år til vurderingsudvalget:

Susanne Winther, have 252, blev genvalgt

Behrooz Jalayer,  have 287, og Anne Marie Kristensen, have 199, blev genvalgt

 

 1. Eventuelt

Ditte Haslund efterlyste hjælpere til fællesspisning, der vil komme mere på Facebook

Formanden gjorde rede for et voldsomt stigende vandforbrug og gjorde opmærksom på, at vi fra i år skal betale vandafledningsafgift. Det kan blive dyrt. Hvis vandforbruget løber løbsk grundet utætheder vil der blive lukket for det gamle vand!

Der blev råbt tre gange Hurra for bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede kl 22.

Referent Anne Marie Kristensen, have 199


Generalforsamling, HF Bakkevang, fredag den 13. april 2018 kl 19.00 Viby Bibliotek

Punkt 1: Velkomst
Formand Kurt Helgesen, have 201, bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed, hvor vi
mindedes dem, der ikke længere er iblandt os.

Punkt 2: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Didde Haslund, have 205, som referent Anne Marie Kristensen, have 199.
Stemmetællere: Jørgen, Thomas, Dorthe, Bjarno samt PH fra bestyrelsen.

Punkt 3: bestyrelsens beretning v. Kurt Helgesen
Dirigenten kunne konstatere, at GF er lovligt indkaldt og formanden fik ordet for at aflægge
beretning. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
Den blev godkendt med applaus

Punkt 4: Regnskab v Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer, regnskabsfører og Lisbeth Søndergaard
Nielsen, kasserer
Regnskabet, der er udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået.
Der var i 2017 et overskud på 701 013,25 kr.
Den foreningsmæssige værdi 2018 er på 11.439,48 kr.
Poul Erik, have 220, efterlyste jubilæumskontoen, som tidligere har været der. Kasseren kunne
oplyse, at den har fået navneforandring til ”Opsparing og henlæggelser” for at have et bedre
overblik. Pengene er der naturligvis stadigvæk, kontoen har bare et andet navn. Poul Erik gjorde
opmærksom på at pengene på jubi-kontoen ifølge en gammel generalforsamlingsbeslutning var
øremærket til fest. Hans Jørgen Jensen kunne fortælle, at der i 2015 stod 47.253,55 på jubikontoen.
Der kan senere tages stilling til, hvad pengene skal bruges til. LSN gjorde opmærksom på,
at hun ikke fik nogen introduktion til regnskabet, da hun overtog det i 2015, og derfor har måttet
finde ud af det selv.
Regnskabet godkendt med applaus

Punkt 5: Orientering fra Vand- og kloakudvalget v. Kurt Helgesen (KH)
På den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget, at Danjord skulle udføre arbejdet
med at lægge nye vandrør, og det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde for en solidarisk
løsning. (forslag B)
Det viser sig dog umuligt at gennemføre den solidariske løsning, da Danjord ikke ønsker at lægge
vandrør udover hvad der kan lægges sammen med kloakrørene, og der er ikke noget overblik over,
hvor mange haver, der skal have ekstra rørføring. Derfor er der forslag om at trække forslag B
tilbage. I steder bruges pengene på rørene i vejen, og så skal vi ikke låne så meget.
Under spørgerunden blev der sagt, at kloakrørene graves ned som aftalt, og hvis det er muligt,
lægges vandrørene ovenpå formedelst 50 kr. pr. løbende meter. Det er dog ikke muligt i alle haver,
og der må man finde andre at entrere med.
Alle bliver efterhånden ringet op fra Danjord og man taler med Martin fra Danjord om, hvor ens
vandbrønd skal placeres.
KH understregede at opgaven med tilslutning af vand skal udføres af autoriseret VVS. Man bedes
aflevere regningen i kopi på kontoret, hvor den lægges i mappen for at kunne godtgøres ved salg.
Det kan eventuelt gøres elektronisk.
Der vil komme yderligere informationer ud på hjemmesiden og pr. mail.
Der vil blive optaget et lån på 2.7 mio kr. til vandrør – fratrukket henlæggelse på ca 588.000. Over 15 år
kommer det til at koste ca. 100 kr. pr. måned pr. have. Renten er 5 % pa.
Vores opsparing drejer sig udelukkende om vandrør. Alt med kloak går via kommunen. Ifølge
Henning Skårup, Aarhus Kommune, kommer det til at koste ca. 260 kr. pr måned/3100 pr år. Der
er sat et loft på for kloakering på 4200 pr år.

Punkt 6: Indkomne forslag:
Forslag 1, side 3, nederst: Forslag om at gebyr på hussalg hæves fra 650 kr. til 950 kr. – grundet det
større tidsforbrug mv. Beløbet minus omkostninger (salgsmappe kr. 100, indmeldelse, kr. 200)
tilfalder dem fra bestyrelsen, der formidler salget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2, side 4: Forslag om at frafalde beslutningen om solidarisk dækning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7: Forslag til vedtægtsændring
Der stille ændringsforslag til vedtægterne for HF Bakkevang:
Vedtægterne § 4 stk. 6.
”Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til
enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Ændres til:
”Medlemmerne hæfter pro rata 1,25 for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som
disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Forslaget betyder, at vi i stedet for at hæfte for ca. 14.000 kr. pr. have i tilfælde af konkurs
kommer til at hæfte for ca. 17.000 kr. Ændringen er en forudsætning for, at vi kan låne til den lave
rente på 5 %
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.

Punkt 8: Budget 2018 v. Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer
Budgettallene står ved siden af regnskabstallene og følges stort set ad.
Det, der stikker ud er under vedligeholdelse, hvor der er afsat 50.000 kr. til foreningshuset og
100.000 til vedligehold af legeplads.
Der skal altid være lidt plads i budgettet, og der er faste udgifter, som der ikke kan ændres på, og
som vi ikke har indflydelse på, som f.eks. vand, el, renovation o.l.
Kurt Helgesen:
Legepladsen ser sådan set ok ud, men det hele trænger til et løft. Der lægges op til, at der i år laves
en plan, et forslag ud fra en ramme. Hvad har vi at gøre med? Vi sætter en ramme på 100.000 kr.
for at gøre det pænere i det hele taget. Skifte redskaber ud mv. Der er mange muligheder. Men vi
vil gerne have et udvalg, der kan arbejde videre med det. Og de skal vide, hvad de har at gøre
med. Det skal planlægges i år, men først udføres til næste år.
Prisen svarer til 443 kr. pr have. Pengene tages af opsparingen og betyder derfor ikke
kontingentforhøjelse. Faktisk er legepladsen som den er nu ikke lovlig, så under alle
omstændigheder skal der ske noget.
Forslaget affødte en lang debat med mange indlæg. Konklusionen blev, at det er godt at få nedsat
et udvalg, der kan se på tingene. Fornyelse kan være godt, og hvis der er noget, der er
farligt/ulovligt skal det selvfølgelig ændres. Det skal heller ikke kun være selve legepladsen, der
skal tages fat på, men fællesarealet i det hele taget. Man kunne for eksempel forestille sig en stor
muret grill eller fodboldmål og i det hele taget noget til større børn.
Det kom frem, at den nuværende legeplads blev lavet i 2012 af firmaet Ludus. Et møde, som PH og
Marbel fra bestyrelsen har haft med dem for nylig, har vist, at det meste er OK. Men f.eks. skal
gyngen udskiftes, da den ikke er lovlig, som den er nu. Det er dog ikke Ludus, der er ansvarlig for
den. Holdbarheden på træet er 15 år, på andre ting ikke så lang tid. Ludus tilbyder et abonnement,
så udstyret løbende kan holdes i orden.
Kommissoriet for legepladsen udvides med hensyntagen til ovenstående kommentarer og der vil
blive nedsat et udvalg, der skal arbejde med forslag til fornyelse frem til næste generalforsamling.
Pengene skal ikke bruges her og nu, men der er et behov for at have et rammebeløb, hvor man jo
skal huske at der betales 25 % i moms.
Budgettet blev vedtaget.

Punkt 9: Valg af formand
Kurt Helgesen genopstiller for to år og blev valgt med applaus

Punkt 10: Valg til bestyrelsen
Følgende blev opstillet og valgt for to år:
Tine Meyer Knudsen, have 148
Pernille Bruun, have 169
Anders Bruun Heegaard, have 313
Følgende blev opstillet og valgt for et år:
Lis Pedersen, have 289
Troels Nobert, have 177

Punkt 11: Valg af to suppleanter for 1 år
Anders Duus Pedersen, have188
Ulrika Guldbæk Adams, have 181

Punkt 12: Valg af revisor for 2 år
Carsten Petersen blev genvalgt.

Punkt 13: Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant for 1 år valgtes Mehdi Zamini, have 298

Punkt 14: Valg til vurderingsudvalget
Følgende blev opstillet og valgt for to år
Leif Stadsholt, have 165 og
Troels Nobert, have 177

Punkt 15: Eventuelt
Kennert Lindskjold, der er ansvarlig for vand og kloak i Vesterled fik ordet. Han fortalte, at man kan
få anbragt spulebrønden bag huset i stedet for foran – det kan gøres for 500 kr. pr meter af
Danjord.
Han fortalte om firmaet Brødrene Møller, der gerne vil lave arbejde for flere, der går sammen. Han
fortalte også om SK Underboring, der kan skyde rør ind, så haven ikke bliver ødelagt.
Der findes en prisliste, der bliver lagt på hjemmesiden. Priserne holder kun, hvis flere går sammen.
Kennert informerede også om Fibia’s tilbud om fibernet. Det vil også blive lagt på nettet.

Mødet sluttede kl. 21.30
Referent Anne Marie Kristensen

_______________________________________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling, HF Bakkevang, Åby bibliotek,
tirsdag den 17. oktober 2017, kl. 19.00

Dagsorden:

 Velkomst v. Kurt Helgesen
 Valg af dirigent og referent
 Behandling af bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen, herunder finansiering. Fremlæggelse og gennemgang v. Kurt Helgesen
 Afstemning

63 haver var repræsenterede.

Som dirigent blev Sanne Winther valgt, som referent Anne Marie Kristensen.

Det konstateres, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt. Der kræves et flertal på 2/3 af
de fremmødte, dvs 42 haver skal stemme for.

Formand Kurt Helgesen redegjorde kort for projektet med nye vandrør:

Hver have får eget vandur med stophane i frostfri dybde, og der vil blive afregnet for eget vandforbrug.
Vandmålerne bliver digitale, så aflæsningen foregår automatisk
Vi vil udnytte, det der nogle steder kan lægges nye vandledninger i samme udgravninger som kloakkerne og
der således kun skal graves en gang.
Danjord vil lægge kloakrørene og vandrørene i samme omgang – og der hvor det er muligt, vil kloakrør og
vandrør følges ad ind til huset.
Danjord kontakter hver enkelt husejer fra november 2017 og frem og aftaler, hvor brønden skal placeres.Der, hvor begge rør følges ad, koster det 50 pr meter excl moms

 Danjord afregner til foreningen
 Efter Danjord har afsluttet projektet, har vi overblik over, hvor mange haver, der ikke får vand
sammen med kloakrør. Vi kender tidligst omfanget af arbejdet forår 2018
 Vandudvalget og bestyrelsen vil i 2018 arbejde på en model for under hvilke rammer, der kan
fremføres vand på de grunde, hvor vand ikke kan fremføres sammenmed kloakledninger (solidarisk
model)
 Med rammer forstås: tid, økonomi samt omfang af arbejdet.

Bestyrelsen vil gerne have bemyndigelse til at arbejde med en model, der gør at alle får mulighed for at få
vand ind til soklen. Der er dog stadig megen usikkerhed omkring priser m.v.

Danjords tilbud ca. 2.700.000 kr.
Fra egenkapital tages 200.000 kr.

Finansiering: Bestyrelsen ønsker at tage et lån i Arbejdernes Landsbank på ca. 2,5 mio. kr.
Lånebehovet vil være kendt i december 2017
Hver have vil fremover skulle afdrage ca. 125 kr. pr måned i 15 eller 20 år
Der er blevet sparet ekstra op i år, således at der nu er sparet 528.000 kr op, i 2018 vil der blive sparet
60.000 kr. op, i alt 588.000.
Bestyrelsen vil udarbejde en model til en solidarisk løsning for fremføring af vand fra hæk til sokkel. Denne
model fremlægges til afstemning på gf foråret 2018.

Forslag A
Finansiering af vandrør (Lån hos Arbejdernes Landsbank på ca. 2,5 mio?)
62 haver stemmer for, 1 undlader at stemme, forslaget er vedtaget

Forslag B
Model for solidarisk vandrør til alle (skal bestyrelsen arbejde videre med en solidarisk model?)
60 haver stemmer for, 1 stemmer nej og 2 undlader at stemme

Forslaget er vedtaget.

Referent
Anne Marie Kristensen, have 199

_______________________________________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling, HF Bakkevang, Viby Bibliotek,
torsdag den 28. september 2017, kl. 19.00

Valg af formand

1. Velkomst ved den fungerende formand, Kurt Helgesen
2. Valg af dirigent: Susanne Winther blev valgt
3. Valg af referent: Anne Marie Kristensen blev valgt
4. Valg af stemmetællere: Jørgen, Ditte, Lis, Jan
5. Valg af formand: Fungerende formand Kurt Helgesen, have 201, stillede op som formand indtil
næste ordinære generalforsamling. Han blev valgt med applaus.

Der var pause indtil 19.30.

Ekstraordinær generalforsamling, Haveforeningen Bakkevang, Viby Bibliotek,
torsdag den 28. september 2017, kl. 19.30

Finansiering af vandrør

Dirigenten gjorde rede for vedtægtens bestemmelser om, at 2/3 af alle haver skal stemme, dvs. 113 haver.
Da vi ikke er så mange haver repræsenteret, skal 2/3 af de fremmødte stemme for, ellers falder forslaget.
Stemmes der for, indkaldes der til en ny ekstraordinær GF, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
Formand Kurt Helgesen redegjorde for projektet med at få nye vandrør. Der blev taget beslutning om at vi
skal have nye vandrør på GF april 2016, men nu skal vi tage stilling til finansieringen.

A: finansiering
Projektet koster ca. 2.700.000 kr., altså ca. 15.700 kr. pr have.
Der skal optages et lån hos Arbejdernes Landsbank på 2.500.000 kr., 200.000 kr. tages fra egenkapitalen.
Lånet afdrages over 20 eller 15 år og vil koste ca. 125 kr. pr måned pr. have.
Projektet består af nye hovedledninger og en brønd inden for hækken med digitalt vandur, der måler eget
forbrug.

B: En solidarisk model for vandrør til alle
Nogle steder kan kloakledning og vandrør lægges i samme udgravning helt frem til huset for en pris på 50
kr./m. Andre steder kommer kloak og vand ind fra to forskellige sider og kan ikke følges. Det giver en
væsentlig større udgift til disse haver. Bestyrelsens foreslår, at de penge, der er sparet op til vand og kloak,
(556.000kr.) indgår i en model til en solidarisk løsning, så alle får vand hen til sokkel. Det bemærkes, at de
endelige omkostninger ikke er kendt endnu og finansieringen af den solidariske model derfor vil blive taget
op igen på en senere generalforsamling.
Der er opsparet: 2016: 152.000 kr., 2017: 202.000 kr., 2018: 202.000 kr. I alt 556.000 kr.

Afstemning:
A: Finansiering af vandrør – alle stemte for
B: Model for solidarisk vandrør til alle – 70 haver stemte for, tre haver undlod at stemme.

Der blev indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling på Åby Bibliotek tirsdag den 17.
oktober kl. 19.00

Referent: Anne Marie Kristensen. Have 199

_______________________________________________________________________________________

Referat af den ordinære generalforsamling i H.F. Bakkevang
Fredag den 10. marts 2017 kl. 19.00, Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C

Generalforsamlingen begyndte kl. 19, hvor formanden, Tove Kjer-Jensen bød velkommen.

Generalforsamlingens forretningsorden blev godkendt og Betsy Andersen blev valgt til dirigent.

Som referent blev valgt Anne Marie Kristensen, have 199

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Leif Stadsholt, have 166, Pernille Jørgensen, have 169, Ulla
Thorseth, Ann Dorthe Nielsen, have 183 og Thilde Hauskov, have 160

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og også beslutningsdygtig.
Dagsordenen blev godkendt, dog skal der under punkt 3.2 tilføjes, at numrene på de efterfølgende
paragraffer forskydes, og under punkt 4 skal der stå ’budget 2017’.

1. Bestyrelsens beretning v. formand Tove Kjer-Jensen

Udover hvad der fremgår af den skriftlige beretning gjorde Tove rede for de problemer, der har været
med hussalg af for store huse. Andre foreningen har naturligvis de samme problemer; kredsen tillader
derfor nu i enkelte tilfælde, at der laves særlige vurderinger for huse, der er for store; disse vurderinger
sker via kredsen. Bestyrelsen ønsker en ny ordning med et vurderingsudvalg på 5 personer, der alle skal
have et kursus.

Retssagen mod den tidligere kasserer begyndte den 22. februar og forventes afsluttet i begyndelsen af
april. Vi ved derfor endnu ikke noget om udfaldet.

I slutningen af 2017 vil der blive indkaldt til et møde af Danjord omkring kloakering. Bestyrelsen har
bedt Steen Kisum om at udarbejde et projekt for nedlæggelse af vandrør. Disse vil blive lagt efter
kloakrørene. Alt dette arbejder vandudvalget videre med. Vandudvalget består af Rasmus Petersen,
have 292, Ove Jacobsen, have 198, Anne Marie Kristensen, have 199, Frantz Kirk Andersen, have 261
samt formanden, Tove Kjer-Jensen, have 196.

Formanden sluttede af med nogle korte informationer:

 Der er blevet valgt ny kredsformand: Teddy Steen Juhl. Det var ikke muligt at finde en kasserer;
derfor vil der blive afholdt et ekstraordinært kredsmøde inden længe.
 Vi skal gøre os overvejelser om, hvad vi vil gøre med de store mængder regnvand, der kommer.
 Der vil være åbnet for vandet den 26. marts – se hjemmesiden for nærmere info.
 Rengøring af fælleshus søndag den 2. april kl. 10.00 – velkomst med morgenmad
 Der kommer hele tiden nye beboere i Bakkevang; der vil blive holdt et info-møde for dem.
 Vi har 75 års jubilæum i HF Bakkevang – der holdes jubilæumsfest i weekenden 18.-20. august
 Der vil blive holdt et møde med kommunen om udviklingen af kolonihaver i Århus. I den
forbindelse kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde med tanker og visioner om
hvordan fremtidens kolonihaveforening skal være.

Beretningen blev vedtaget med applaus

2. Årsregnskab 2016 v. regnskabsfører Hans Jørgen Jensen og kasserer Lisbeth Søndergaard.

Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det fremgår af regnskabet,
at årets overskud for 2016 er på 318.000 kr.

Regnskabet blev godkendt. Regnskabsføreren lovede at udspecificere ’andre indtægter’ næste år.

3. Indkomne forslag

3.1: kontingentstigning 100 kr. pr måned i 2017 og 2018, dvs. 1200 kr. pr år.

Kontingentstigningen er en opsparing til kloakering og vandrør, så der ikke skal opkræves så store beløb
på en gang.

Fortaget blev vedtaget med stort flertal

3.2: § 10.4 erstattes af §11 – se det uddelte.

Efter en del debat blev forslaget sat til afstemning. Da der var tale om en vedtægtsændring, ville en
ændring kræve 2/3 flertal. Der var skriftlig afstemning.

Der 84 stemmer for og 22 i mod; forslaget blev vedtaget. Paragrafnumrene vil blive reguleret i
vedtægten.

4. Budget 2017 v Hans Jørgen Jensen

Budgettet for 2017 fremgår af højre kolonne på regnskabet. Budgettet er en hensigtserklæring, kan
man sige – det blev godkendt efter et par kommentarer.

5. Valg af kasserer

Lisbeth Søndergaard blev genvalgt med applaus

6. Valg til bestyrelse

Som bestyrelsesmedlem for 2 år: Kurt Helgesen, have 201. Der var ikke andre kandidater.

Som bestyrelsesmedlem for 1 år: Anders Marcussen, have 278

7. Valg af suppleanter

Som suppleanter blev Pernille Jørgensen, have 169 og Thilde Havskov Jacobsen, have 160 valgt

8. Valg af en revisor for 1 år.

Lene Mortensen blev genvalgt

Valg af 2 revisorsuppleanter:

Per Mortensen, have 261 og Leif Stadsholt, have 166 blev valgt

9. Valg til vurderingsudvalg.

9.1 Valg af formand for 2 år

Susanne Winther, have 252 og Poul Lander stillede op. Den skriftlige afstemning viste stemmelighed.

Herefter trak Poul Lander sig og Susanne Winter var dermed valgt.

9.2. Valg af to medlemmer i 2 år: (Ved valg af medlemmer til vurderingsudvalget deltog Leif ikke i
optællingen)

Følgende stillede op: Behrooz Jalayer, have 287, Leif Stadsholt, have 166, Poul Erik F. Sørensen, have
243, og Anne Marie Kristensen , have 199

Behrooz Jalayer blev valgt med 67 stemmer og Anne Marie Kristensen med 51 stemmer.

9.3. valg af 2 medlemmer for 1 år

Per Mortensen trak sig fra vurderingsudvalget, og der skulle derfor vælges to for et år. Følgende stillede
op: Leif Stadsholt, have 166, Chresten Møller, have 173 og Poul Erik Sørensen, have 243.

Leif Stadsholt blev valgt med 62 stemmer og Chresten Møller med 63.

10. Eventuelt – der var ikke noget under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 22.20

Referent Anne Marie Kristensen

_______________________________________________________________________________________