Generalforsamling

Generalforsamling, HF Bakkevang, fredag den 13. april kl 19.00 Viby Bibliotek

 

Punkt 1: Velkomst
Formand Kurt Helgesen, have 201, bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed, hvor vi
mindedes dem, der ikke længere er iblandt os.

Punkt 2: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Didde Haslund, have 205, som referent Anne Marie Kristensen, have 199.
Stemmetællere: Jørgen, Thomas, Dorthe, Bjarno samt PH fra bestyrelsen.

Punkt 3: bestyrelsens beretning v. Kurt Helgesen
Dirigenten kunne konstatere, at GF er lovligt indkaldt og formanden fik ordet for at aflægge
beretning. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
Den blev godkendt med applaus

Punkt 4: Regnskab v Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer, regnskabsfører og Lisbeth Søndergaard
Nielsen, kasserer
Regnskabet, der er udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået.
Der var i 2017 et overskud på 701 013,25 kr.
Den foreningsmæssige værdi 2018 er på 11.439,48 kr.
Poul Erik, have 220, efterlyste jubilæumskontoen, som tidligere har været der. Kasseren kunne
oplyse, at den har fået navneforandring til ”Opsparing og henlæggelser” for at have et bedre
overblik. Pengene er der naturligvis stadigvæk, kontoen har bare et andet navn. Poul Erik gjorde
opmærksom på at pengene på jubi-kontoen ifølge en gammel generalforsamlingsbeslutning var
øremærket til fest. Hans Jørgen Jensen kunne fortælle, at der i 2015 stod 47.253,55 på jubikontoen.
Der kan senere tages stilling til, hvad pengene skal bruges til. LSN gjorde opmærksom på,
at hun ikke fik nogen introduktion til regnskabet, da hun overtog det i 2015, og derfor har måttet
finde ud af det selv.
Regnskabet godkendt med applaus

Punkt 5: Orientering fra Vand- og kloakudvalget v. Kurt Helgesen (KH)
På den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget, at Danjord skulle udføre arbejdet
med at lægge nye vandrør, og det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde for en solidarisk
løsning. (forslag B)
Det viser sig dog umuligt at gennemføre den solidariske løsning, da Danjord ikke ønsker at lægge
vandrør udover hvad der kan lægges sammen med kloakrørene, og der er ikke noget overblik over,
hvor mange haver, der skal have ekstra rørføring. Derfor er der forslag om at trække forslag B
tilbage. I steder bruges pengene på rørene i vejen, og så skal vi ikke låne så meget.
Under spørgerunden blev der sagt, at kloakrørene graves ned som aftalt, og hvis det er muligt,
lægges vandrørene ovenpå formedelst 50 kr. pr. løbende meter. Det er dog ikke muligt i alle haver,
og der må man finde andre at entrere med.
Alle bliver efterhånden ringet op fra Danjord og man taler med Martin fra Danjord om, hvor ens
vandbrønd skal placeres.
KH understregede at opgaven med tilslutning af vand skal udføres af autoriseret VVS. Man bedes
aflevere regningen i kopi på kontoret, hvor den lægges i mappen for at kunne godtgøres ved salg.
Det kan eventuelt gøres elektronisk.
Der vil komme yderligere informationer ud på hjemmesiden og pr. mail.
Der vil blive optaget et lån på 2.7 mio kr. til vandrør – fratrukket henlæggelse på ca 588.000. Over 15 år
kommer det til at koste ca. 100 kr. pr. måned pr. have. Renten er 5 % pa.
Vores opsparing drejer sig udelukkende om vandrør. Alt med kloak går via kommunen. Ifølge
Henning Skårup, Aarhus Kommune, kommer det til at koste ca. 260 kr. pr måned/3100 pr år. Der
er sat et loft på for kloakering på 4200 pr år.

Punkt 6: Indkomne forslag:
Forslag 1, side 3, nederst: Forslag om at gebyr på hussalg hæves fra 650 kr. til 950 kr. – grundet det
større tidsforbrug mv. Beløbet minus omkostninger (salgsmappe kr. 100, indmeldelse, kr. 200)
tilfalder dem fra bestyrelsen, der formidler salget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2, side 4: Forslag om at frafalde beslutningen om solidarisk dækning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7: Forslag til vedtægtsændring
Der stille ændringsforslag til vedtægterne for HF Bakkevang:
Vedtægterne § 4 stk. 6.
”Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til
enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Ændres til:
”Medlemmerne hæfter pro rata 1,25 for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som
disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Forslaget betyder, at vi i stedet for at hæfte for ca. 14.000 kr. pr. have i tilfælde af konkurs
kommer til at hæfte for ca. 17.000 kr. Ændringen er en forudsætning for, at vi kan låne til den lave
rente på 5 %
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.

Punkt 8: Budget 2018 v. Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer
Budgettallene står ved siden af regnskabstallene og følges stort set ad.
Det, der stikker ud er under vedligeholdelse, hvor der er afsat 50.000 kr. til foreningshuset og
100.000 til vedligehold af legeplads.
Der skal altid være lidt plads i budgettet, og der er faste udgifter, som der ikke kan ændres på, og
som vi ikke har indflydelse på, som f.eks. vand, el, renovation o.l.
Kurt Helgesen:
Legepladsen ser sådan set ok ud, men det hele trænger til et løft. Der lægges op til, at der i år laves
en plan, et forslag ud fra en ramme. Hvad har vi at gøre med? Vi sætter en ramme på 100.000 kr.
for at gøre det pænere i det hele taget. Skifte redskaber ud mv. Der er mange muligheder. Men vi
vil gerne have et udvalg, der kan arbejde videre med det. Og de skal vide, hvad de har at gøre
med. Det skal planlægges i år, men først udføres til næste år.
Prisen svarer til 443 kr. pr have. Pengene tages af opsparingen og betyder derfor ikke
kontingentforhøjelse. Faktisk er legepladsen som den er nu ikke lovlig, så under alle
omstændigheder skal der ske noget.
Forslaget affødte en lang debat med mange indlæg. Konklusionen blev, at det er godt at få nedsat
et udvalg, der kan se på tingene. Fornyelse kan være godt, og hvis der er noget, der er
farligt/ulovligt skal det selvfølgelig ændres. Det skal heller ikke kun være selve legepladsen, der
skal tages fat på, men fællesarealet i det hele taget. Man kunne for eksempel forestille sig en stor
muret grill eller fodboldmål og i det hele taget noget til større børn.
Det kom frem, at den nuværende legeplads blev lavet i 2012 af firmaet Ludus. Et møde, som PH og
Marbel fra bestyrelsen har haft med dem for nylig, har vist, at det meste er OK. Men f.eks. skal
gyngen udskiftes, da den ikke er lovlig, som den er nu. Det er dog ikke Ludus, der er ansvarlig for
den. Holdbarheden på træet er 15 år, på andre ting ikke så lang tid. Ludus tilbyder et abonnement,
så udstyret løbende kan holdes i orden.
Kommissoriet for legepladsen udvides med hensyntagen til ovenstående kommentarer og der vil
blive nedsat et udvalg, der skal arbejde med forslag til fornyelse frem til næste generalforsamling.
Pengene skal ikke bruges her og nu, men der er et behov for at have et rammebeløb, hvor man jo
skal huske at der betales 25 % i moms.
Budgettet blev vedtaget.

Punkt 9: Valg af formand
Kurt Helgesen genopstiller for to år og blev valgt med applaus

Punkt 10: Valg til bestyrelsen
Følgende blev opstillet og valgt for to år:
Tine Meyer Knudsen, have 148
Pernille Bruun, have 169
Anders Bruun Heegaard, have 313
Følgende blev opstillet og valgt for et år:
Lis Pedersen, have 289
Troels Nobert, have 177

Punkt 11: Valg af to suppleanter for 1 år
Anders Duus Pedersen, have188
Ulrika Guldbæk Adams, have 181

Punkt 12: Valg af revisor for 2 år
Carsten Petersen blev genvalgt.

Punkt 13: Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant for 1 år valgtes Mehdi Zamini, have 298

Punkt 14: Valg til vurderingsudvalget
Følgende blev opstillet og valgt for to år
Leif Stadsholt, have 165 og
Troels Nobert, have 177

Punkt 15: Eventuelt
Kennert Lindskjold, der er ansvarlig for vand og kloak i Vesterled fik ordet. Han fortalte, at man kan
få anbragt spulebrønden bag huset i stedet for foran – det kan gøres for 500 kr. pr meter af
Danjord.
Han fortalte om firmaet Brødrene Møller, der gerne vil lave arbejde for flere, der går sammen. Han
fortalte også om SK Underboring, der kan skyde rør ind, så haven ikke bliver ødelagt.
Der findes en prisliste, der bliver lagt på hjemmesiden. Priserne holder kun, hvis flere går sammen.
Kennert informerede også om Fibia’s tilbud om fibernet. Det vil også blive lagt på nettet.

Mødet sluttede kl. 21.30
Referent Anne Marie Kristensen