Generalforsamling

Generalforsamling, HF Bakkevang, fredag den 13. april 2018 kl 19.00 Viby Bibliotek

 

Punkt 1: Velkomst
Formand Kurt Helgesen, have 201, bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed, hvor vi
mindedes dem, der ikke længere er iblandt os.

Punkt 2: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Didde Haslund, have 205, som referent Anne Marie Kristensen, have 199.
Stemmetællere: Jørgen, Thomas, Dorthe, Bjarno samt PH fra bestyrelsen.

Punkt 3: bestyrelsens beretning v. Kurt Helgesen
Dirigenten kunne konstatere, at GF er lovligt indkaldt og formanden fik ordet for at aflægge
beretning. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside.
Den blev godkendt med applaus

Punkt 4: Regnskab v Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer, regnskabsfører og Lisbeth Søndergaard
Nielsen, kasserer
Regnskabet, der er udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået.
Der var i 2017 et overskud på 701 013,25 kr.
Den foreningsmæssige værdi 2018 er på 11.439,48 kr.
Poul Erik, have 220, efterlyste jubilæumskontoen, som tidligere har været der. Kasseren kunne
oplyse, at den har fået navneforandring til ”Opsparing og henlæggelser” for at have et bedre
overblik. Pengene er der naturligvis stadigvæk, kontoen har bare et andet navn. Poul Erik gjorde
opmærksom på at pengene på jubi-kontoen ifølge en gammel generalforsamlingsbeslutning var
øremærket til fest. Hans Jørgen Jensen kunne fortælle, at der i 2015 stod 47.253,55 på jubikontoen.
Der kan senere tages stilling til, hvad pengene skal bruges til. LSN gjorde opmærksom på,
at hun ikke fik nogen introduktion til regnskabet, da hun overtog det i 2015, og derfor har måttet
finde ud af det selv.
Regnskabet godkendt med applaus

Punkt 5: Orientering fra Vand- og kloakudvalget v. Kurt Helgesen (KH)
På den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget, at Danjord skulle udføre arbejdet
med at lægge nye vandrør, og det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde for en solidarisk
løsning. (forslag B)
Det viser sig dog umuligt at gennemføre den solidariske løsning, da Danjord ikke ønsker at lægge
vandrør udover hvad der kan lægges sammen med kloakrørene, og der er ikke noget overblik over,
hvor mange haver, der skal have ekstra rørføring. Derfor er der forslag om at trække forslag B
tilbage. I steder bruges pengene på rørene i vejen, og så skal vi ikke låne så meget.
Under spørgerunden blev der sagt, at kloakrørene graves ned som aftalt, og hvis det er muligt,
lægges vandrørene ovenpå formedelst 50 kr. pr. løbende meter. Det er dog ikke muligt i alle haver,
og der må man finde andre at entrere med.
Alle bliver efterhånden ringet op fra Danjord og man taler med Martin fra Danjord om, hvor ens
vandbrønd skal placeres.
KH understregede at opgaven med tilslutning af vand skal udføres af autoriseret VVS. Man bedes
aflevere regningen i kopi på kontoret, hvor den lægges i mappen for at kunne godtgøres ved salg.
Det kan eventuelt gøres elektronisk.
Der vil komme yderligere informationer ud på hjemmesiden og pr. mail.
Der vil blive optaget et lån på 2.7 mio kr. til vandrør – fratrukket henlæggelse på ca 588.000. Over 15 år
kommer det til at koste ca. 100 kr. pr. måned pr. have. Renten er 5 % pa.
Vores opsparing drejer sig udelukkende om vandrør. Alt med kloak går via kommunen. Ifølge
Henning Skårup, Aarhus Kommune, kommer det til at koste ca. 260 kr. pr måned/3100 pr år. Der
er sat et loft på for kloakering på 4200 pr år.

Punkt 6: Indkomne forslag:
Forslag 1, side 3, nederst: Forslag om at gebyr på hussalg hæves fra 650 kr. til 950 kr. – grundet det
større tidsforbrug mv. Beløbet minus omkostninger (salgsmappe kr. 100, indmeldelse, kr. 200)
tilfalder dem fra bestyrelsen, der formidler salget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 2, side 4: Forslag om at frafalde beslutningen om solidarisk dækning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7: Forslag til vedtægtsændring
Der stille ændringsforslag til vedtægterne for HF Bakkevang:
Vedtægterne § 4 stk. 6.
”Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til
enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Ændres til:
”Medlemmerne hæfter pro rata 1,25 for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som
disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. ”
Forslaget betyder, at vi i stedet for at hæfte for ca. 14.000 kr. pr. have i tilfælde af konkurs
kommer til at hæfte for ca. 17.000 kr. Ændringen er en forudsætning for, at vi kan låne til den lave
rente på 5 %
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.

Punkt 8: Budget 2018 v. Hans Jørgen Jensen-Wettlaufer
Budgettallene står ved siden af regnskabstallene og følges stort set ad.
Det, der stikker ud er under vedligeholdelse, hvor der er afsat 50.000 kr. til foreningshuset og
100.000 til vedligehold af legeplads.
Der skal altid være lidt plads i budgettet, og der er faste udgifter, som der ikke kan ændres på, og
som vi ikke har indflydelse på, som f.eks. vand, el, renovation o.l.
Kurt Helgesen:
Legepladsen ser sådan set ok ud, men det hele trænger til et løft. Der lægges op til, at der i år laves
en plan, et forslag ud fra en ramme. Hvad har vi at gøre med? Vi sætter en ramme på 100.000 kr.
for at gøre det pænere i det hele taget. Skifte redskaber ud mv. Der er mange muligheder. Men vi
vil gerne have et udvalg, der kan arbejde videre med det. Og de skal vide, hvad de har at gøre
med. Det skal planlægges i år, men først udføres til næste år.
Prisen svarer til 443 kr. pr have. Pengene tages af opsparingen og betyder derfor ikke
kontingentforhøjelse. Faktisk er legepladsen som den er nu ikke lovlig, så under alle
omstændigheder skal der ske noget.
Forslaget affødte en lang debat med mange indlæg. Konklusionen blev, at det er godt at få nedsat
et udvalg, der kan se på tingene. Fornyelse kan være godt, og hvis der er noget, der er
farligt/ulovligt skal det selvfølgelig ændres. Det skal heller ikke kun være selve legepladsen, der
skal tages fat på, men fællesarealet i det hele taget. Man kunne for eksempel forestille sig en stor
muret grill eller fodboldmål og i det hele taget noget til større børn.
Det kom frem, at den nuværende legeplads blev lavet i 2012 af firmaet Ludus. Et møde, som PH og
Marbel fra bestyrelsen har haft med dem for nylig, har vist, at det meste er OK. Men f.eks. skal
gyngen udskiftes, da den ikke er lovlig, som den er nu. Det er dog ikke Ludus, der er ansvarlig for
den. Holdbarheden på træet er 15 år, på andre ting ikke så lang tid. Ludus tilbyder et abonnement,
så udstyret løbende kan holdes i orden.
Kommissoriet for legepladsen udvides med hensyntagen til ovenstående kommentarer og der vil
blive nedsat et udvalg, der skal arbejde med forslag til fornyelse frem til næste generalforsamling.
Pengene skal ikke bruges her og nu, men der er et behov for at have et rammebeløb, hvor man jo
skal huske at der betales 25 % i moms.
Budgettet blev vedtaget.

Punkt 9: Valg af formand
Kurt Helgesen genopstiller for to år og blev valgt med applaus

Punkt 10: Valg til bestyrelsen
Følgende blev opstillet og valgt for to år:
Tine Meyer Knudsen, have 148
Pernille Bruun, have 169
Anders Bruun Heegaard, have 313
Følgende blev opstillet og valgt for et år:
Lis Pedersen, have 289
Troels Nobert, have 177

Punkt 11: Valg af to suppleanter for 1 år
Anders Duus Pedersen, have188
Ulrika Guldbæk Adams, have 181

Punkt 12: Valg af revisor for 2 år
Carsten Petersen blev genvalgt.

Punkt 13: Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant for 1 år valgtes Mehdi Zamini, have 298

Punkt 14: Valg til vurderingsudvalget
Følgende blev opstillet og valgt for to år
Leif Stadsholt, have 165 og
Troels Nobert, have 177

Punkt 15: Eventuelt
Kennert Lindskjold, der er ansvarlig for vand og kloak i Vesterled fik ordet. Han fortalte, at man kan
få anbragt spulebrønden bag huset i stedet for foran – det kan gøres for 500 kr. pr meter af
Danjord.
Han fortalte om firmaet Brødrene Møller, der gerne vil lave arbejde for flere, der går sammen. Han
fortalte også om SK Underboring, der kan skyde rør ind, så haven ikke bliver ødelagt.
Der findes en prisliste, der bliver lagt på hjemmesiden. Priserne holder kun, hvis flere går sammen.
Kennert informerede også om Fibia’s tilbud om fibernet. Det vil også blive lagt på nettet.

Mødet sluttede kl. 21.30
Referent Anne Marie Kristensen

_______________________________________________________________________________________

 

Ekstraordinær generalforsamling, HF Bakkevang, Åby bibliotek,
tirsdag den 17. oktober 2017, kl. 19.00

Dagsorden:

 Velkomst v. Kurt Helgesen
 Valg af dirigent og referent
 Behandling af bestyrelsens forslag til fremtidig vandløsning i haveforeningen, herunder finansiering. Fremlæggelse og gennemgang v. Kurt Helgesen
 Afstemning

63 haver var repræsenterede.

Som dirigent blev Sanne Winther valgt, som referent Anne Marie Kristensen.

Det konstateres, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt. Der kræves et flertal på 2/3 af
de fremmødte, dvs 42 haver skal stemme for.

Formand Kurt Helgesen redegjorde kort for projektet med nye vandrør:

Hver have får eget vandur med stophane i frostfri dybde, og der vil blive afregnet for eget vandforbrug.
Vandmålerne bliver digitale, så aflæsningen foregår automatisk
Vi vil udnytte, det der nogle steder kan lægges nye vandledninger i samme udgravninger som kloakkerne og
der således kun skal graves en gang.
Danjord vil lægge kloakrørene og vandrørene i samme omgang – og der hvor det er muligt, vil kloakrør og
vandrør følges ad ind til huset.
Danjord kontakter hver enkelt husejer fra november 2017 og frem og aftaler, hvor brønden skal placeres.Der, hvor begge rør følges ad, koster det 50 pr meter excl moms

 Danjord afregner til foreningen
 Efter Danjord har afsluttet projektet, har vi overblik over, hvor mange haver, der ikke får vand
sammen med kloakrør. Vi kender tidligst omfanget af arbejdet forår 2018
 Vandudvalget og bestyrelsen vil i 2018 arbejde på en model for under hvilke rammer, der kan
fremføres vand på de grunde, hvor vand ikke kan fremføres sammenmed kloakledninger (solidarisk
model)
 Med rammer forstås: tid, økonomi samt omfang af arbejdet.

Bestyrelsen vil gerne have bemyndigelse til at arbejde med en model, der gør at alle får mulighed for at få
vand ind til soklen. Der er dog stadig megen usikkerhed omkring priser m.v.

Danjords tilbud ca. 2.700.000 kr.
Fra egenkapital tages 200.000 kr.

Finansiering: Bestyrelsen ønsker at tage et lån i Arbejdernes Landsbank på ca. 2,5 mio. kr.
Lånebehovet vil være kendt i december 2017
Hver have vil fremover skulle afdrage ca. 125 kr. pr måned i 15 eller 20 år
Der er blevet sparet ekstra op i år, således at der nu er sparet 528.000 kr op, i 2018 vil der blive sparet
60.000 kr. op, i alt 588.000.
Bestyrelsen vil udarbejde en model til en solidarisk løsning for fremføring af vand fra hæk til sokkel. Denne
model fremlægges til afstemning på gf foråret 2018.

Forslag A
Finansiering af vandrør (Lån hos Arbejdernes Landsbank på ca. 2,5 mio?)
62 haver stemmer for, 1 undlader at stemme, forslaget er vedtaget

Forslag B
Model for solidarisk vandrør til alle (skal bestyrelsen arbejde videre med en solidarisk model?)
60 haver stemmer for, 1 stemmer nej og 2 undlader at stemme

Forslaget er vedtaget.

Referent
Anne Marie Kristensen, have 199

_______________________________________________________________________________________

 

Ekstraordinær generalforsamling, HF Bakkevang, Viby Bibliotek,
torsdag den 28. september 2017, kl. 19.00

Valg af formand

1. Velkomst ved den fungerende formand, Kurt Helgesen
2. Valg af dirigent: Susanne Winther blev valgt
3. Valg af referent: Anne Marie Kristensen blev valgt
4. Valg af stemmetællere: Jørgen, Ditte, Lis, Jan
5. Valg af formand: Fungerende formand Kurt Helgesen, have 201, stillede op som formand indtil
næste ordinære generalforsamling. Han blev valgt med applaus.

Der var pause indtil 19.30.

Ekstraordinær generalforsamling, Haveforeningen Bakkevang, Viby Bibliotek,
torsdag den 28. september 2017, kl. 19.30

Finansiering af vandrør

Dirigenten gjorde rede for vedtægtens bestemmelser om, at 2/3 af alle haver skal stemme, dvs. 113 haver.
Da vi ikke er så mange haver repræsenteret, skal 2/3 af de fremmødte stemme for, ellers falder forslaget.
Stemmes der for, indkaldes der til en ny ekstraordinær GF, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
Formand Kurt Helgesen redegjorde for projektet med at få nye vandrør. Der blev taget beslutning om at vi
skal have nye vandrør på GF april 2016, men nu skal vi tage stilling til finansieringen.

A: finansiering
Projektet koster ca. 2.700.000 kr., altså ca. 15.700 kr. pr have.
Der skal optages et lån hos Arbejdernes Landsbank på 2.500.000 kr., 200.000 kr. tages fra egenkapitalen.
Lånet afdrages over 20 eller 15 år og vil koste ca. 125 kr. pr måned pr. have.
Projektet består af nye hovedledninger og en brønd inden for hækken med digitalt vandur, der måler eget
forbrug.

B: En solidarisk model for vandrør til alle
Nogle steder kan kloakledning og vandrør lægges i samme udgravning helt frem til huset for en pris på 50
kr./m. Andre steder kommer kloak og vand ind fra to forskellige sider og kan ikke følges. Det giver en
væsentlig større udgift til disse haver. Bestyrelsens foreslår, at de penge, der er sparet op til vand og kloak,
(556.000kr.) indgår i en model til en solidarisk løsning, så alle får vand hen til sokkel. Det bemærkes, at de
endelige omkostninger ikke er kendt endnu og finansieringen af den solidariske model derfor vil blive taget
op igen på en senere generalforsamling.
Der er opsparet: 2016: 152.000 kr., 2017: 202.000 kr., 2018: 202.000 kr. I alt 556.000 kr.

Afstemning:
A: Finansiering af vandrør – alle stemte for
B: Model for solidarisk vandrør til alle – 70 haver stemte for, tre haver undlod at stemme.

Der blev indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling på Åby Bibliotek tirsdag den 17.
oktober kl. 19.00

Referent: Anne Marie Kristensen. Have 199

_______________________________________________________________________________________

 

Referat af den ordinære generalforsamling i H.F. Bakkevang
Fredag den 10. marts 2017 kl. 19.00, Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C

Generalforsamlingen begyndte kl. 19, hvor formanden, Tove Kjer-Jensen bød velkommen.

Generalforsamlingens forretningsorden blev godkendt og Betsy Andersen blev valgt til dirigent.

Som referent blev valgt Anne Marie Kristensen, have 199

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Leif Stadsholt, have 166, Pernille Jørgensen, have 169, Ulla
Thorseth, Ann Dorthe Nielsen, have 183 og Thilde Hauskov, have 160

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og også beslutningsdygtig.
Dagsordenen blev godkendt, dog skal der under punkt 3.2 tilføjes, at numrene på de efterfølgende
paragraffer forskydes, og under punkt 4 skal der stå ’budget 2017’.

1. Bestyrelsens beretning v. formand Tove Kjer-Jensen

Udover hvad der fremgår af den skriftlige beretning gjorde Tove rede for de problemer, der har været
med hussalg af for store huse. Andre foreningen har naturligvis de samme problemer; kredsen tillader
derfor nu i enkelte tilfælde, at der laves særlige vurderinger for huse, der er for store; disse vurderinger
sker via kredsen. Bestyrelsen ønsker en ny ordning med et vurderingsudvalg på 5 personer, der alle skal
have et kursus.

Retssagen mod den tidligere kasserer begyndte den 22. februar og forventes afsluttet i begyndelsen af
april. Vi ved derfor endnu ikke noget om udfaldet.

I slutningen af 2017 vil der blive indkaldt til et møde af Danjord omkring kloakering. Bestyrelsen har
bedt Steen Kisum om at udarbejde et projekt for nedlæggelse af vandrør. Disse vil blive lagt efter
kloakrørene. Alt dette arbejder vandudvalget videre med. Vandudvalget består af Rasmus Petersen,
have 292, Ove Jacobsen, have 198, Anne Marie Kristensen, have 199, Frantz Kirk Andersen, have 261
samt formanden, Tove Kjer-Jensen, have 196.

Formanden sluttede af med nogle korte informationer:

 Der er blevet valgt ny kredsformand: Teddy Steen Juhl. Det var ikke muligt at finde en kasserer;
derfor vil der blive afholdt et ekstraordinært kredsmøde inden længe.
 Vi skal gøre os overvejelser om, hvad vi vil gøre med de store mængder regnvand, der kommer.
 Der vil være åbnet for vandet den 26. marts – se hjemmesiden for nærmere info.
 Rengøring af fælleshus søndag den 2. april kl. 10.00 – velkomst med morgenmad
 Der kommer hele tiden nye beboere i Bakkevang; der vil blive holdt et info-møde for dem.
 Vi har 75 års jubilæum i HF Bakkevang – der holdes jubilæumsfest i weekenden 18.-20. august
 Der vil blive holdt et møde med kommunen om udviklingen af kolonihaver i Århus. I den
forbindelse kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde med tanker og visioner om
hvordan fremtidens kolonihaveforening skal være.

Beretningen blev vedtaget med applaus

2. Årsregnskab 2016 v. regnskabsfører Hans Jørgen Jensen og kasserer Lisbeth Søndergaard.

Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det fremgår af regnskabet,
at årets overskud for 2016 er på 318.000 kr.

Regnskabet blev godkendt. Regnskabsføreren lovede at udspecificere ’andre indtægter’ næste år.

3. Indkomne forslag

3.1: kontingentstigning 100 kr. pr måned i 2017 og 2018, dvs. 1200 kr. pr år.

Kontingentstigningen er en opsparing til kloakering og vandrør, så der ikke skal opkræves så store beløb
på en gang.

Fortaget blev vedtaget med stort flertal

3.2: § 10.4 erstattes af §11 – se det uddelte.

Efter en del debat blev forslaget sat til afstemning. Da der var tale om en vedtægtsændring, ville en
ændring kræve 2/3 flertal. Der var skriftlig afstemning.

Der 84 stemmer for og 22 i mod; forslaget blev vedtaget. Paragrafnumrene vil blive reguleret i
vedtægten.

4. Budget 2017 v Hans Jørgen Jensen

Budgettet for 2017 fremgår af højre kolonne på regnskabet. Budgettet er en hensigtserklæring, kan
man sige – det blev godkendt efter et par kommentarer.

5. Valg af kasserer

Lisbeth Søndergaard blev genvalgt med applaus

6. Valg til bestyrelse

Som bestyrelsesmedlem for 2 år: Kurt Helgesen, have 201. Der var ikke andre kandidater.

Som bestyrelsesmedlem for 1 år: Anders Marcussen, have 278

7. Valg af suppleanter

Som suppleanter blev Pernille Jørgensen, have 169 og Thilde Havskov Jacobsen, have 160 valgt

8. Valg af en revisor for 1 år.

Lene Mortensen blev genvalgt

Valg af 2 revisorsuppleanter:

Per Mortensen, have 261 og Leif Stadsholt, have 166 blev valgt

9. Valg til vurderingsudvalg.

9.1 Valg af formand for 2 år

Susanne Winther, have 252 og Poul Lander stillede op. Den skriftlige afstemning viste stemmelighed.

Herefter trak Poul Lander sig og Susanne Winter var dermed valgt.

9.2. Valg af to medlemmer i 2 år: (Ved valg af medlemmer til vurderingsudvalget deltog Leif ikke i
optællingen)

Følgende stillede op: Behrooz Jalayer, have 287, Leif Stadsholt, have 166, Poul Erik F. Sørensen, have
243, og Anne Marie Kristensen , have 199

Behrooz Jalayer blev valgt med 67 stemmer og Anne Marie Kristensen med 51 stemmer.

9.3. valg af 2 medlemmer for 1 år

Per Mortensen trak sig fra vurderingsudvalget, og der skulle derfor vælges to for et år. Følgende stillede
op: Leif Stadsholt, have 166, Chresten Møller, have 173 og Poul Erik Sørensen, have 243.

Leif Stadsholt blev valgt med 62 stemmer og Chresten Møller med 63.

10. Eventuelt – der var ikke noget under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 22.20

Referent Anne Marie Kristensen

_______________________________________________________________________________________