Forslag til Lokalplan

Forslag til Lokalplan nr. 1032 – Blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej i Åbyhøj

Lokalplanen er i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2017

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2013.

 

Forslaget betyder

Området må anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse, rækkehuse samt daginstitution, almennyttige boliger, erhvervsformål i form af dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, kontorer, restauranter og lignende lette erhverv.

 

Forslaget kan ses på nettet

På Borgerservice, Hovedbiblioteket – Dokk1

 

fra onsdag den 19. april 2017

 

 

Du kan også se lokalplanen her (PDF-fil 45,7 MB – nyt vindue)

 

 

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejeren ÅS Transport A/S. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til etablering af følgende infrastrukturanlæg:

 

• Signalanlæg for krydset Huginsvej/Søren Frichs Vej. Herunder arealreservation og forberedelse for udvidelse til 4-benet kryds
• Lokesvej ombygges og etableres som sivegade med hastighedsdæmpning og hastighedsdæmpende foranstaltninger
• Søren Frichs Vej etableres med beplantningsbælte i form af vejtræer, fortov og cykelsti

 

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planerne antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. højhuspolitikken. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, eller på e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk senest den 14. juni 2017. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. Skriv venligst afsendernavn og –adresse på brev eller mail.

 

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

 

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 990 vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen, Plan-ID nr. 2978378.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.